piatok 29. mája 2020

EU: Nový plán obnovy


Európska komisia (EK) navrhla vytvoriť nový nástroj obnovy Next Generation EU, ktorý sa začlení do silného, moderného a prepracovaného dlhodobého rozpočtu EÚ. Komisia takisto zverejnila svoj upravený ročný pracovný program na rok 2020, ktorý uprednostní kroky potrebné na naštartovanie obnovy a vybudovanie odolnosti Európy.                                                         

Nástroj Next Generation EU získa finančné prostriedky dočasným zvýšením stropu vlastných zdrojov EÚ na 2,00 % hrubého národného dôchodku EÚ, čo umožní EK využiť jej úverový rating na požičanie si 750 miliárd EUR na finančných trhoch. Tieto dodatočné finančné prostriedky sa budú poskytovať prostredníctvom programov EÚ a budú splácané počas dlhého obdobia prostredníctvom budúcich rozpočtov EÚ – a to nie skôr než v roku 2028, avšak najneskôr do roku 2058. Komisia tiež navrhuje množstvo nových vlastných zdrojov. Okrem toho na čo najrýchlejšie sprístupnenie finančných prostriedkov s cieľom reagovať na najnaliehavejšie potreby navrhuje zmeniť súčasný viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, aby sa dodatočné finančné prostriedky vo výške 11,5 miliardy EUR sprístupnili už v roku 2020

Finančné prostriedky získané z nástroja Next Generation EU budú investované do troch pilierov:
1. Podpora členských štátov v oblasti investícií a reforiem:
Nový mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti vo výške 560 miliárd EUR poskytne finančnú podporu na investície a reformy, a to aj v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou a odolnosťou národných ekonomík, pričom ich zároveň prepája s prioritami EÚ. Tento mechanizmus sa začlení do európskeho semestra. Bude vybavený grantovým nástrojom v hodnote až 310 miliárd EUR a bude schopný poskytnúť úvery v objeme až 250 miliárd EUR.Podpora bude dostupná pre všetky členské štáty, ale bude zameraná na najviac postihnuté oblasti, v ktorých sú potreby odolnosti najžiadanejšie.
Navýšenie finančných prostriedkov súčasných programov politiky súdržnosti od teraz do roku 2022 o 55 miliárd EUR v rámci novej iniciatívy REACT-EU, ktoré sa majú prideliť na základe závažnosti sociálno-ekonomických vplyvov krízy vrátane miery nezamestnanosti mladých ľudí a relatívnej prosperity členských štátov. 
Návrh na posilnenie Fondu na spravodlivú transformáciu o 40 miliárd EUR na účely pomoci členským štátom pri urýchlení prechodu ku klimatickej neutralite.
Navýšenie finančných prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka o 15 miliárd EUR s cieľom podporiť vidiecke oblasti pri realizácii štrukturálnych zmien potrebných v súlade s európskou zelenou dohodou a dosiahnuť tak ambiciózne ciele v súlade s novou stratégiou v oblasti biodiverzity a novou stratégiou z farmy na vidličku.

2. Naštartovanie hospodárstva EÚ poskytovaním stimulov na súkromné investície:
Prostredníctvom nového Nástroja na podporu platobnej schopnosti sa zmobilizujú súkromné zdroje na urýchlenú podporu životaschopných európskych podnikov v najviac postihnutých odvetviach, regiónoch a krajinách.Ten môže fungovať od roku 2020 a bude mať rozpočet 31 miliárd EUR s cieľom uvoľniť 300 miliárd EUR na podporu platobnej schopnosti pre podniky zo všetkých hospodárskych odvetví a pripraviť ich na ekologickejšiu, digitálnu a odolnú budúcnosť.
Navýšenie finančných prostriedkov Programu InvestEU, hlavného investičný programu Európy, na 15,3 miliardy EUR na účely mobilizácie súkromných investícií do projektov v celej únii.
Nový nástroj strategických investícií zahrnutý do Programu InvestEU na účely vytvárania investícií až do výšky 150 miliárd EUR na podporu odolnosti strategických sektorov, najmä tých, ktoré súvisia so zelenou a s digitálnou transformáciou, a kľúčových hodnotových reťazcov na vnútornom trhu, a to vďaka príspevku vo výške 15 miliárd EUR z nástroja Next Generation EU.

3. Ponaučenia z krízy:
Nový program v oblasti zdravia, EU4Health, na účely posilnenia zdravotnej bezpečnosti a prípravy na budúce zdravotné krízy s rozpočtom 9,4 miliardy EUR.
Navýšenie finančných prostriedkov Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, rescEU, o 2 miliardy EUR, bude rozšírené a poslinené, aby bola Únia pripravená na budúce krízy a aby na ne vedela reagovať.
Suma 94,4 miliardy EUR na program Horizont Európa bude navýšená na účely financovania životne dôležitého výskumu v oblasti zdravia, odolnosti a zelenej a digitálnej transformácie.
Podpora globálnych partnerov Európy prostredníctvom ďalších 16,5 miliardy EUR na vonkajšiu činnosť vrátane humanitárnej pomoci.
Budú posilnené ďalšie programy EÚ, aby bol budúci finančný rámec v plnom súlade s potrebami obnovy a strategickými prioritami.Posilnia sa aj ďalšie nástroje s cieľom zlepšiť flexibilitu a reakčnú schopnosť rozpočtu EÚ.

Dosiahnutie rýchlej politickej dohody týkajúcej sa nástroja Next Generation EU a celkového rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 na úrovni Európskej rady do júla je nevyhnutné, aby obnova získala novú dynamiku, pričom poskytne EÚ silný nástroj, ktorý pomôže postaviť hospodárstvo na nohy a pripraviť ho na budúcnosť. Všetky finančné prostriedky získané prostredníctvom nástroja Next Generation EU sa budú prideľovať prostredníctvom programov EÚ v rámci prepracovaného dlhodobého rozpočtu EÚ takto:
- Európska zelená dohoda ako stratégia obnovy EÚ:
Masívna vlna renovácií našich budov a infraštruktúry a intenzívnejšie obehové hospodárstvo, ktorými sa vytvoria lokálne pracovné miesta;
Zavádzanie projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, najmä pokiaľ ide o veternú a solárnu energiu, a naštartovanie ekologického vodíkového hospodárstva v Európe;
Ekologickejšia doprava a logistika vrátane inštalácie jedného milióna nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá a posilnenie železničnej dopravy a ekologickej mobility v našich mestách a regiónoch;
Posilnenie Fondu na spravodlivú transformáciu s cieľom podporiť rekvalifikáciu a pomôcť podnikom vytvárať nové hospodárske príležitosti.
- Posilnenie jednotného trhu a jeho prispôsobenie digitálnemu veku:
Investície do väčšieho a lepšieho pripojenia, najmä rýchlym zavádzaním sietí 5G;
Silnejšia priemyselná a technologická prítomnosť v strategických sektoroch vrátane umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, superpočítačov a cloudu;
Budovanie reálneho dátového hospodárstva ako hnacej sily inovácie a vytvárania pracovných miest;
Zvýšená kybernetická odolnosť.
- Spravodlivá a inkluzívna obnova pre všetkých:
Krátkodobý európsky systém zaistenia v nezamestnanosti (SURE) poskytne 100 miliárd EUR na podporu pracovníkov a podnikov;
Program v oblasti zručností pre Európu a akčný plán digitálneho vzdelávania zabezpečia digitálne zručnosti pre všetkých občanov EÚ;
Spravodlivé minimálne mzdy a záväzné opatrenia týkajúce sa transparentnosti odmeňovania pomôžu zraniteľným pracovníkom, najmä ženám;
Európska komisia zintenzívňuje boj proti daňovým únikom, čím pomôže členským štátom generovať príjmy.