piatok 29. januára 2021

Biodpad: Bez vareného jedla, textilu aj nádob

Samosprávy na Slovensku sú povinné zabezpečovať zber bioodpadu od 1. januára t. r. Prechodné obdobie je do 30. júna, kedy si môžu uplatniť výnimku z povinnosti zberu. Do nádob na biologicky rozložiteľný odpad sa nemôže podľa Inštitútu cirkulárnej ekonomiky vhadzovať varené jedlo, nebezpečný odpad, textil, plastové a iné nádoby. 
  
Bioodpad sa rozlišuje na zelený a kuchynský. Zelený odpad je záhradný ako napríklad tráva, lístie, polámané halúzky alebo kvety. Kuchynský odpad vzniká v kuchyni. Kompostovať sa môžu šupky z ovocia a zeleniny či škrupiny z vajíčok, servítky aj rolky z toaletného papiera, vysvetľuje Maleš.

Biologicky rozložiteľný odpad sa môže skladovať rôzne. Ak samospráva zabezpečuje zber a bioodpad majú ľudia doma niekoľko dní, mali by ho skladovať vo vzdušnej, dierkovanej nádobe. Zabezpečí vyparenie vody z bioodpadu a nebude tak kvasiť. Záhradný odpad by sa mal vynášať aspoň raz za dva týždne, kuchynský aspoň raz za týždeň.