piatok 29. januára 2021

Aktuálne: Zmeny Prvej pomoci

Zápis do registra partnerov verejného sektora nie je potrebný ani v roku 2021. Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 19. januára 2021 zrušila na obdobie celého roku 2021 túto administratívnu povinnosť pre podnikateľov aj živnostníkov. Menia sa však podmienky Prvej pomoci.
 
Finančná správa začala zverejňovať zoznam daňových dlžníkov. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny tak budú u nových žiadateľov Prvej pomoci preverovať skutočnosti týkajúce sa splnenia daňových povinností. Rovnako budú postupovať aj pri tých žiadateľoch, ktorí ešte nemajú podpísanú dohodu o poskytnutí príspevku v rámci projektu alebo dodatok k dohode. Úrady doteraz tieto informácie nepreverovali, pretože do konca roka 2020 sa takýto zoznam nezverejňoval. 

Živnostníci, ktorým od 1. februára 2021 zanikne povinnosť platiť si odvody a chcú naďalej čerpať Prvú pomoc z opatrenia číslo 2, musia byť nemocensky a dôchodkovo poistené. Tí, ktorí tak neurobia, môžu čerpať príspevok z opatrenia číslo 4. Žiadateľ, ktorý mal nedoplatok na odvodoch a už ho zaplatil, alebo si dohodol splátkový kalendár so Sociálnou poisťovňou, musí o tom informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do konca januára. Ten so žiadateľom následne podpíše dodatok k dohode. V prípade, že tak žiadateľ urobí až 1. februára t. r., bude potrebné podpísať novú zmluvu a úrad práce bude musieť opätovne preveriť, či sú splnené všetky podmienky na poskytnutie pomoci.