streda 27. januára 2021

EU: Voľný pohyb

Európska komisia navrhla aktualizovať odporúčanie Rady z minulého októbra o koordinácii opatrení ovplyvňujúcich voľný pohyb v Európskej únii (EÚ). Prijala tiež návrh na aktualizáciu odporúčania Rady o cestovaní do EÚ z krajín mimo EÚ.

Návrh prináša ďalšiu koordináciu v dvoch oblastiach, v ktorých sa členské štáty už predtým dohodli na spolupráci:
  • Aktualizácia dohodnutého farebného kódu na mapovanie rizikových oblastí: Komisia navrhuje, aby sa okrem existujúcej zelenej, oranžovej, červenej a sivej farby zaviedla aj „tmavočervená“, ktorou sa budú označovať oblasti, kde sa vírus vyskytuje vo veľmi vysokej miere. Vzťahovala by sa na oblasti, v ktorých je 14-dňová miera oznámených prípadov vyššia ako 500 na 100.000 osôb. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) bude naďalej uverejňovať aktualizované verzie mapy na základe údajov poskytnutých členskými štátmi.
  • Prísnejšie opatrenia pre cestujúcich z oblastí s vyšším rizikom: Komisia navrhuje, aby sa výrazne odrádzalo od všetkých ciest, ktoré nie sú nevyhnutné, až kým sa epidemiologická situácia výrazne nezlepší. Týka sa to najmä cestovania do „tmavočervených“ oblastí a z týchto oblastí. Členské štáty by pritom mali zabezpečiť súlad s opatreniami, ktoré platia pri cestovaní v rámci ich vlastného územia.
Ak niekto cestuje z „tmavočervenej“ oblasti, členské štáty by mali od cestujúceho vyžadovať, aby:
  • pred príchodom podstúpil test
  • a ZÁROVEŇ absolvoval karanténu, ako to odporúča Výbor pre zdravotnú bezpečnosť a ako to v súčasnosti uplatňujú niektoré členské štáty.
Členské štáty by mohli vo väčšej miere využívať testovanie pred odchodom aj v tých oblastiach, ktoré sú v súčasnosti na mape označené ako „oranžové“, „červené“ alebo „sivé“. Naopak, osoby, ktoré sa vracajú do členského štátu svojho bydliska, by mali mať možnosť podrobiť sa testu až po príchode.

Vzhľadom na riziká spojené s veľmi vysokým počtom nových infekcií komisia na základe usmernení centra ECDC odporúča, aby sa členské štáty dohodli na tom, že prijmú, zachovajú alebo posilnenia nefarmaceutické intervencie, akými sú napríklad opatrenia týkajúce sa zákazu vychádzania a dočasného zatvorenia určitých prevádzok, a to predovšetkým v oblastiach klasifikovaných ako „tmavočervené“, aby posilnili testovanie a trasovanie a zintenzívnili dohľad nad prípadmi ochorenia COVID-19 a ich sekvenovanie s cieľom zhromažďovať informácie o šírení nových, infekčnejších variantov koronavírusu.

Ľudia, ktorí žijú v pohraničných regiónoch, by mali mať výnimku z niektorých cestovných obmedzení. Ak musia často prekračovať hranicu, či už z rodinných alebo pracovných dôvodov, nemalo by sa od nich vyžadovať absolvovanie karantény a požadovaná frekvencia testov by mala byť primeraná. Ak je epidemiologická situácia na oboch stranách hranice podobná, testovanie by sa nemalo vyžadovať.

Členské štáty by sa zároveň mali snažiť, aby nedošlo k narušeniu cestovania z nevyhnutných dôvodov, a najmä aby dopravné toky pokračovali v súlade so systémom „zelených jazdných pruhov“ a nedošlo k narušeniam dodávateľských reťazcov. Vzhľadom na zvýšené riziko by testy a karanténu mali absolvovať aj osoby cestujúce z nevyhnutných dôvodov, napríklad zdravotnícki pracovníci, ľudia cestujúci z naliehavých rodinných alebo pracovných dôvodov, ktorí prichádzajú z „tmavočervených“ oblastí, za predpokladu, že to nebude mať neprimeraný vplyv na splnenie ich nevyhnutnej funkcie alebo potreby. Od pracovníkov v doprave, ktorí počas cesty mávajú len obmedzený kontakt s ostatným obyvateľstvom, by sa nemala vyžadovať karanténa a v zásade by mali byť oslobodení od testovania z dôvodu cestovania. Rovnaké výnimky by sa mali uplatňovať aj v prípade tranzitu osôb, ktoré cestujú z nevyhnutných dôvodov.