piatok 8. januára 2021

EU: Biometrické sledovanie

Európska komisia  rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom Iniciatíva občianskej spoločnosti za zákaz praktík hromadného biometrického sledovania. 

Organizátori tejto európskej iniciatívy občanov vyzývajú Európsku komisiu, aby navrhla právny akt, ktorým sa navždy ukončí náhodné a svojvoľné využívanie biometrických údajov takými formami, ktoré môžu viesť k hromadnému sledovaniu alebo akémukoľvek neprimeranému zasahovaniu do základných práv. Komisia sa domnieva, že táto iniciatíva je z právneho hľadiska prijateľná, pretože spĺňa potrebné podmienky. Preto rozhodla o jej zaregistrovaní, pričom v tomto štádiu neanalyzovala podstatu iniciatívy.

Po registrácii iniciatívy môžu organizátori v najbližších 6 mesiacoch začať proces zbierania podpisov na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Európska komisia sa bude musieť k iniciatíve do šiestich mesiacov vyjadriť. Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou bude, alebo nebude zaoberať, musí v oboch prípadoch odôvodniť.