utorok 5. januára 2021

EU: Európsky rok železníc

Nová iniciatíva Európskej komisie (EK)  od 1. januára 2021  vyzdvihuje výhody železničnej dopravy ako udržateľného, inteligentného a bezpečného spôsobu dopravy. V EÚ je železničná doprava zodpovedná za menej ako 0,5 % emisií skleníkových plynov súvisiacich s dopravou, je tak jednou z najudržateľnejších foriem osobnej aj nákladnej dopravy.

Železničná doprava spája ľudí a podniky v celej EÚ prostredníctvom transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Ale len asi 7 % cestujúcich využíva vlaky a len 11 % tovarov je prepravovaných po železnici. Európsky rok železníc chce byť impulzom, ktorý má pomôcť zvýšiť podiel železničnej dopravy na osobnej a nákladnej doprave. Tým by sa výrazne znížili emisie skleníkových plynov a znečistenie pochádzajúce z dopravy EÚ, čím by sa prispelo k úsiliu EÚ dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody a do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu.

EK 1. januára spustila webovú stránku (https://europa.eu/year-of-rail/select-language?destination=/node/1), ktorá vo všetkých úradných jazykoch EÚ poskytuje podrobné informácie o tejto iniciatíve, ako aj prehľad plánovaných aktivít. Rôzne podujatia, projekty a aktivity naprieč celou EÚ zdôraznia mnoho dimenzií železnice - od popredného európskeho inovatívneho železničného priemyslu po úlohu železnice v európskej kultúre a dedičstve, jej význam pre spájanie regiónov, ľudí a podnikov, jej podiel na trvalo udržateľnom rozvoji cestovného ruchu, ale aj význam železnice pre budovanie vzťahov EÚ so susednými krajinami. V legislatívnej oblasti chce EK premietnuť Európsky rok železnice do návrhu nového partnerstva v oblasti železničnej dopravy, lepšieho prepojenie železničnej dopravy s inými druhmi dopravy a celkovo zvýšenia udržateľnosti nákladnej dopravy.