pondelok 4. januára 2021

SR: e-Komunikácia s poisťovňou

Z
amestnávatelia na Slovensku sú od začiatku roka povinní komunikovať so zdravotnou poisťovňou (ZP) elektronicky. Nahlásiť jej tak musia výkazy preddavkov na poistné, oznámenie o vzniku, zmene, zániku platiteľa poistného a oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného výlučne takouto formou. 

Podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) na splnenie týchto povinností poslúži ePobočka na epobocka.com. Aj v prípade nezrovnalostí vykázaných údajov sa všetky informácie dajú elektronicky rýchlo opraviť a opakovane zaslať. Užitočnou pomôckou je pritom možnosť zobrazenia chýb zo spracovania mesačných výkazov spolu s popisom chyby a s uvedením jej riešenia Nechýbajú ani prehľady ročného zúčtovania, možnosť podať otázku a námietku k ročnému zúčtovaniu a pozrieť si odpoveď na podanú otázku alebo námietku. Tiež tam je dostupný prehľad o zamestnancoch prihlásených vo VšZP, ich nárok na zníženú sadzbu poistného či informácie o nedodaných mesačných výkazoch. 

Elektronickú komunikáciu ponúka aj  ZP Dôvera  cez službu zamestnávatelia on-line, ktorú môžu mať platitelia implementovanú priamo vo svojich mzdových systémoch. Rovnako v rámci elektronickej pobočky ZP Union je napríklad možné podanie mesačného výkazu, oprava chybne podaného mesačného výkazu a prehľad všetkých mesačných výkazov podaných elektronicky, možnosť stiahnutia krycieho listu, žiadosť o splátkový kalendár aj námietka k výkazu nedoplatkov a ďalšie funkcie.