štvrtok 7. januára 2021

SR: Nižšie ceny elektriny

Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa slovenským domácnostiam v tomto roku majú znížiť ročné náklady na elektrinu v priemere o cca 3,8 %, čo pre nich predstavuje priemernú úsporu o vyše 14 eur za rok a malým podnikom o približne 2 %, čo predstavuje priemernú úsporu vyše 28 eur. 

Podrobný prehľad o zmenách je zverejnený na urso.gov.sk/?q=node/724. ÚRSO zároveň zdôrazňuje, že v cenovom rozhodnutí nestanovuje dodávateľom elektriny pevnú cenu, ale maximálnu cenu, tá sa nemôže prekročiť. Každý spotrebiteľ môže v rámci trhovej súťaže žiadať od svojho dodávateľa elektriny nižšiu cenu, prípadne ho môže zmeniť.

Úrad sa rozhodol riešiť aj historické deformácie v nastavení fixnej zložky tarify za distribúciu elektriny u niektorých sadzieb Stredoslovenskej distribučnej (D8) a Východoslovenskej distribučnej (D5). Z dôvodu,  že sezóna vykurovania je v plnom prúde, v sadzbách, kde prišlo k značnému nárastu fixnej zložky tarify za distribúciu elektriny, sa nebudú zmeny uplatňovať od 1. januára, ale až od 1. apríla. Úrad tak chce zabrániť tomu, aby boli dotknutí odberatelia vystavení negatívnym dosahom spojeným s veľkým nárastom fixnej zložky distribučnej tarify. Vznikne tak čas reagovať na zmenu cien, kedy si môžu optimalizovať svoje náklady na elektrinu formou výmeny ističov, prípadne zvážením prestupu do iných, výhodnejších taríf. Distribučné spoločnosti sa podľa ÚRSO zároveň zaviazali, že budú oslovovať príslušných dotknutých odberateľov a poskytnú im potrebné poradenstvo vrátane optimalizácie ich ističov.