štvrtok 29. apríla 2021

Superodpočet: Prvenstvo pre IT sektor

Možnosť uplatnenia superodpočtu nákladov na výskum a vývoj v roku 2019 využilo 373 subjektov, najviac z Bratislavského kraja. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) spoločne čerpali vyše 119,5 mil. eur. Pri 21 % sadzbe tak na dani z príjmov ušetrili viac ako 25 mil. eur. Napriek zvýšeniu sadzby zo 100 na 150 percent vynaložených nákladov však superodpočet nedosiahol úroveň čerpania v roku 2018. 

V uplatňovaní superodpočtu nepokračovalo 76 subjektov, ktoré si ho uplatňovali v predchádzajúcom roku. Najvýznamnejším z nich je spoločnosť U. S. Steel Košice, na ktorú v predchádzajúcich dvoch rokoch pripadala viac ako tretina, resp. takmer polovica objemu čerpaného superodpočtu. Bez jej vplyvu na výsledky roku 2018 by medziročný index rastu čerpaného superodpočtu mierne presiahol 1,5-násobné navýšenie zodpovedajúce rastu sadzby. Výpadok týchto subjektov na objeme čerpaného superdopočtu bol takmer v plnej miere kompenzovaný superodpočtom 177 spoločností - nováčikov. 

Zastúpenie subjektov v rukách zahraničného kapitálu v roku 2019 dosiahlo necelých 27 %, čo je od roku 2016 najnižší výsledok. Klesol aj ich podiel na objeme čerpaného superodpočtu z úrovne cca 70 % na 55 %. „V kategórii superodpočtov nad 1 mil. eur naďalej dominujú subjekty vo vlastníctve zahraničných osôb. Medzi 27 subjektmi je len 5 v rukách slovenských vlastníkov. Tie však čerpali spolu viac ako 21 percent z celkového objemu miliónových superodpočtov, kým v roku 2018 to bolo len 13 percent“, konštatuje Jana Šnircová. Z hľadiska odvetvového smerovania superodpočtu vo výsledkoch za rok 2019 početnosťou aj objemom vedie priemysel: zahŕňa necelých 40 % subjektov, ktoré si uplatnili takmer 60 % z celkového objemu superodpočtu. Pre oba parametre je to však najnižšia úroveň v doterajšej histórii superodpočtu. Nadpolovičný podiel v počte stratila sekcia Priemyselnej výroby už v roku 2018, o post najväčšieho generátora objemu superodpočtu prišla v roku 2019. Väčší objem superodpočtu si uplatnili nové subjekty zo sekcie J – Informácie a komunikácia, ktorá tak získala až 36,5-percentný podiel na objeme superodpočtu čerpaného nováčikmi.

Zaujímavosťou roka 2019 je aj posilnenie zastúpenia subjektov v rukách domácich vlastníkov v štatistikách nováčikov. To sa dokonca výraznejšie prejavuje v objeme čerpania superodpočtu ako v samotnom počte subjektov. „Pokles objemu čerpania superodpočtu pri 1,5-násobnom navýšení jeho sadzby môžeme hodnotiť ako negatívny výsledok. Už v predchádzajúcich analýzach sme avizovali, že 
úspech tohto nástroja daňovej stimulácie súkromných investícií do výskumu a vývoja na Slovensku môže naraziť na bariéru nemožnosti uplatniť si vynaložené náklady formou superodpočtu voči dostatočnému daňovému základu. Pokles ziskov slovenských podnikateľských subjektov naprieč takmer všetkými odvetviami hospodárstva sa objavil už v roku 2018 a očakával sa aj pre rok 2019, teda už v rokoch pred pandémiou. Dobrou správou pre budúcnosť superodpočtu je však zapojenie sa 177 nováčikov. Je pravdepodobné, že získaná skúsenosť so superodpočtom týchto nováčikov povzbudí k opätovnému využívaniu takejto daňovej úľavy aj v nasledujúcich rokoch. Širší okruh skúsených spoločností dáva väčšiu šancu, že superodpočet za covidový rok 2020 dosiahne aspoň úroveň čerpania v roku 2019. Legislatíva síce pripravila lákavé navýšenie jeho sadzby až na 200 %, otázkou ale zostáva, koľkým subjektom ekonomické dopady pandémie dajú šancu túto sadzbu využiť“, upozorňuje analytička Jana Šnircová v kontexte budúcnosti superodpočtu v rokoch zasiahnutých koronakrízou.

Napriek tomu, že počet aj podiel veľkých superodpočtov nad 100 tis. eur kontinuálne rástol od začiatku uplatňovania tohto stimulačného daňového nástroja, a to aj vďaka rastu jeho sadzby (z 25 % v prvých troch rokoch na 100 % v roku 2018 a 150 % v roku 2019), až v roku 2019 prvýkrát v histórii viac ako polovica subjektov čerpala superodpočet nad 100 tis. eur. Pri takých hodnotách už možno predpokladať reálne výsledky posilnenia konkurencieschopnosti investorov do výskumu a vývoja. Paradoxne však maximálny superodpočet roka 2019 bol takmer päťkrát nižší ako v roku 2018. Dôvodov, prečo 76 subjektov, ktoré čerpali superodpočet v roku 2018, nenachádzame v zozname za rok 2019, môže byť viacero. Napríklad aj ukončenie projektov a nezáujem o nové. Až 33 z nich však dosiahlo v roku 2019 daňovú stratu, teda nemali možnosť uplatniť si superodpočet, aj keby im oprávnené náklady na výskum a vývoj vznikli. Pritom týchto 76 subjektov v roku 2018 spoločne čerpalo superodpočet v objeme takmer 57,4 mil. eur (z toho viac ako 52 mil. pripadá na tých 33 subjektov, ktoré v roku 2019 dosiahli daňovú stratu). Postihnuté boli všetky tri najsilnejšie sekcie SK NACE v čerpaní superodpočtu: priemysel, IT aj obchod. Objemovo najväčší výpadok bol v sekcii priemyslu, z ktorej v zozname chýba 34 subjektov čerpajúcich spolu v roku 2018 viac ako 52 mil. eur. V štruktúre divízií najviac subjektov (10) vypadlo z divízie 62 - Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, ďalších 9 z divízie 28 - Výroba strojov a zariadení a 5 z divízie 45 – Veľkoobchod a maloobchod a opravo motorových vozidiel a motocyklov.