pondelok 26. apríla 2021

EU: Nové občianske iniciatívy

Európska komisia rozhodla o registrácii dvoch európskych iniciatív občanov s názvom Výmenný program pre štátnych zamestnancov (Civil Servant Exchange Program – CSEP) a Zelené strešné záhrady (Green Garden Roof Tops). Komisia sa domnieva, že obidve iniciatívy sú z právneho hľadiska prijateľné, pretože spĺňajú potrebné podmienky. Preto rozhodla o ich zaregistrovaní, pričom v tomto štádiu neanalyzovala podstatu iniciatív.

Organizátori iniciatívy Výmenný program pre štátnych zamestnancov vyzývajú Európsku komisiu, aby začala výmenný program a program odbornej prípravy pre štátnych zamestnancov členských štátov Európskej únie. Cieľom programu by bolo ponúknuť štátnym zamestnancom odbornú prax v dĺžke 2 až 12 mesiacov v podobnej službe v inom členskom štáte. Organizátori iniciatívy Zelené strešné záhrady vyzývajú Európsku komisiu, aby uľahčila vytváranie zelených záhrad na strechách budov spoločností. Nevyužité strechy by tak mohli prispieť k životnému prostrediu a pomôcť mu.

Organizátori tak môžu začať proces zbierania podpisov na ich podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Európska komisia sa bude musieť k takejto iniciatíve vyjadriť. Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať, musí v oboch prípadoch odôvodniť.

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne bola aktivovaná v apríli 2012. Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže milión občanov z aspoň štvrtiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby v oblastiach, v ktorých má právomoc konať, navrhla právne akty. Od začatia európskej iniciatívy občanov komisia celkovo doteraz zaregistrovala 78 občianskych iniciatív a 26 ich zamietla, pretože nesplnili podmienky – webové sídlo.