piatok 30. apríla 2021

EU: Urýchlenie odstraňovania teroristického obsahu z internetu

Európsky parlament schválil legislatívny návrh, ktorého cieľom je sťažiť šírenie teroristického obsahu v on-line prostredí. Nové nariadenie sa bude vzťahovať na texty, obrázky, hlasové nahrávky či videá a živé prenosy, ktoré podnecujú, navádzajú či prispievajú k páchaniu teroristických trestných činov, alebo nabádajú na účasť na činnosti teroristickej skupiny. V súlade so smernicou o boji proti terorizmu sa budú nové pravidlá vzťahovať aj na on-line návody na výrobu a používanie výbušnín a strelných či iných zbraní za účelom terorizmu.

Nariadenie zaviaže poskytovateľov hostingových služieb v každej krajine Európskej únie odstrániť nahlásený teroristický obsah, alebo k nemu aspoň znemožniť prístup do hodiny od prijatia príkazu na odstránenie od zodpovedného vnútroštátneho orgánu. Sankcie za nerešpektovanie pravidiel zadefinujú členské štáty vo vnútroštátnych predpisoch. Výška sankcie by sa pritom mala odvíjať od povahy porušenia pravidiel a veľkosti spoločnosti. On-line obsah zameraný na vzdelávanie alebo slúžiaci na novinárske, umelecké či výskumné účely, prípadne na zvýšenie povedomia o terorizme, nebude považovaný za teroristický obsah, a teda bude z pôsobnosti nových pravidiel vyňatý.

Internetové platformy nebudú vo všeobecnosti nútené monitorovať, alebo filtrovať všetok nimi nahrávaný obsah. Poskytovateľ hostingových služieb však bude nútený prijať opatrenia zabraňujúce propagácii teroristického obsahu, ak zodpovedné vnútroštátne orgány usúdia, že je takémuto obsahu vystavený. Rozhodnutie o povahe opatrení, prijatie ktorých by malo takýmto situáciám predchádzať, bude zodpovednosťou poskytovateľa služieb, používanie automatizovaných nástrojov však nebude povinné. Poskytovatelia služieb by tiež mali zverejňovať výročné správy na účely transparentnosti so zoznamom opatrení, ktoré prijali za účelom zastavenia šírenia teroristického obsahu.

Urýchlenie odstraňovania teroristického obsahu z internetu:
  • Maximálne hodina pre platformy na odstránenie nahláseného obsahu.
  • Obsah súvisiaci so vzdelávaním, výskumom, žurnalistikou či umením bude chránený.
  • Absencia všeobecnej požiadavky na monitorovanie alebo filtrovanie obsahu.