piatok 16. apríla 2021

Výzva: Príspevok na zateplenie rodinného domu

Pre veľký záujem zo strany majiteľov rodinných domov vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR ďalšiu, v poradí ôsmu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie starších rodinných domov. Žiadosti bude možné podávať elektronicky v máji.

Žiadosti o príspevok bude možné elektronicky podávať v termíne od 18. mája 2021 o 8:00 hod. do 30. júna 2021, resp. do naplnenia počtu 200 elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok. Podmienky poskytnutia príspevku sa nemenia. Záujemcovia môžu získať príspevok do výšky 8.800 eur.

Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu, má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je občanom Európskej únie. Ak je rodinný dom vo vlastníctve viacerých osôb, tak
  • v prípade podielového spoluvlastníctva viacerých fyzických osôb je potrebné predložiť písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov,
  • prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov je potrebné predložiť plnomocenstvo druhého z manželov na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania s úradne osvedčeným podpisom.
Všetky informácie a podmienky poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu sú dostupné na novom webovom portáli www.byvajteusporne.sk.