piatok 16. apríla 2021

EU: Proti obchodovaniu s ľuďmi

Len v rokoch 2017 až 2018 bolo v Európskej únii vyše 14.000 registrovaných obetí. V celosvetovom meradle dosahujú obchodníci s ľuďmi podľa odhadov ročný zisk vo výške 29,4 miliardy eur. Dopyt po vykorisťovaní má podľa očakávaní pokračovať, pričom obchodníci s ľuďmi presúvajú svoju činnosť do on-line prostredia a pandémia podľa všetkého vytvára podmienky na intenzívnejšie vykorisťovanie. Európska komisia preto predložila novú stratégiu v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi (2021 – 2025) zameranú na predchádzanie trestnej činnosti, postavenie obchodníkov s ľuďmi pred súd, ochranu obetí a posilnenie ich postavenia.

Stratégia nadväzuje na existujúci komplexný právny a politický rámec Európskej únie (EÚ) na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý vychádza zo smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Európska komisia bude naďalej podporovať členské štáty pri vykonávaní tejto smernice a v prípade potreby navrhne revízie s cieľom zabezpečiť jej vhodnosť na daný účel. Pri vykonávaní tejto stratégie bude naďalej zohrávať kľúčovú úlohu koordinátor EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

Stratégia sa ďalej zameriava na tieto aspekty:
  • Zníženie dopytu, ktorý podporuje obchodovanie s ľuďmi: Komisia posúdi možnosť stanovenia minimálnych pravidiel EÚ, ktorými sa kriminalizuje využívanie služieb založených na vykorisťovaní obetí obchodovania s ľuďmi, a spolu s vnútroštátnymi orgánmi a organizáciami občianskej spoločnosti zorganizuje preventívnu kampaň zameranú na vysokorizikové odvetvia. Komisia takisto zváži posilnenie smernice o sankciách voči zamestnávateľom a navrhne právne predpisy v oblasti správy a riadenia spoločností s cieľom objasniť povinnosti spoločností, pričom poskytne usmernenia týkajúce sa náležitej starostlivosti s cieľom pomôcť pri predchádzaní nútenej práci.
  • Rozloženie obchodného modelu obchodníkov s ľuďmi on-line a off-line: Komisia bude viesť dialóg s internetovými a technologickými spoločnosťami s cieľom obmedziť využívanie on-line platforiem na nábor a vykorisťovanie obetí. Okrem toho bude podporovať systematickú odbornú prípravu pracovníkov orgánov presadzovania práva a justičných orgánov v oblasti odhaľovania a riešenia prípadov obchodovania s ľuďmi.
  • Ochrana a podpora obetí a posilnenie ich postavenia s osobitným zameraním na ženy a deti: Cieľom stratégie je zlepšiť včasnú identifikáciu obetí a ich usmernenie na ďalšiu pomoc a ochranu, podporiť programy na posilnenie postavenia obetí a uľahčiť opätovnú integráciu. Komisia bude financovať aj odbornú prípravu zameranú na rodový prístup a potreby detí s cieľom pomôcť polícii, sociálnym pracovníkom, príslušníkom pohraničnej stráže či zdravotníckemu personálu odhaľovať obete.
  • Podpora medzinárodnej spolupráce: Keďže polovicu obetí identifikovaných v EÚ tvoria občania krajín mimo EÚ, kľúčom k riešeniu problému obchodovania s ľuďmi je spolupráca s medzinárodnými partnermi. Na pomoc v boji proti obchodovaniu s ľuďmi v krajinách pôvodu a tranzitu využije EÚ celú škálu nástrojov zahraničnej politiky, ako aj operačnú spoluprácu. To zahŕňa osobitné dialógy o ľudských právach a bezpečnosti, posilnenú spoluprácu s Radou Európy a pravidelnú a cielenú komunikáciu, činnosť a výmenu informácií s delegáciami EÚ v partnerských krajinách. Činnosť obchodníkov s ľuďmi spočívajúcu v presune obetí na účely vykorisťovania do Európy pomôže narušiť aj pripravovaný akčný plán proti prevádzačstvu migrantov.