utorok 13. apríla 2021

EU: Oslobodenie od DPH

Európska komisia navrhla oslobodiť od dane z pridanej hodnoty (DPH) tovar a služby, ktoré poskytuje Európska komisia, orgány a agentúry Európskej únie (EÚ) členským štátom a občanom v časoch krízy. Čerpá pritom zo skúseností získaných počas pandémie koronavírusu, kedy sa okrem iného ukázalo, že DPH účtovaná na niektoré transakcie je v konečnom dôsledku iba nákladovým faktorom pri obstarávaniach, zbytočne zaťažujúci limitované rozpočty.

Iniciatíva preto maximalizuje efektívnosť finančných prostriedkov EÚ, ktoré sa vynakladajú vo verejnom záujme v reakcii na krízy, akými sú prírodné katastrofy a ohrozenia verejného zdravia. Vďaka návrhu sa takisto posilnia aj orgány pre zvládanie katastrof a krízové riadenie na úrovni EÚ vrátane tých, ktoré fungujú v rámci zdravotnej únie EÚ či mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Po zavedení umožnia nové opatrenia Európskej komisii aj iným agentúram a orgánom EÚ dovážať a nakupovať tovar a služby bez DPH, ak sa tieto nákupy distribuujú ako súčasť reakcie na núdzovú situáciu v EÚ. Príjemcami môžu byť členské štáty alebo tretie strany: orgány alebo inštitúcie členských štátov (napríklad nemocnica, vnútroštátny zdravotnícky orgán alebo úrad pre reakciu na katastrofy). 

Medzi tovar a služby, na ktoré sa navrhovaná výnimka vzťahuje, patria napríklad:
  • diagnostické testy a testovací materiál, ako aj laboratórne vybavenie,
  • osobné ochranné prostriedky (OOP), ako sú rukavice, respirátory, rúška, plášte, dezinfekčné prostriedky a vybavenie,
  • stany, kempingové postele, oblečenie a jedlo,
  • pátracie a záchranné vybavenie, vrecia s pieskom, záchranné vesty a nafukovacie člny,
  • antimikrobiálne látky a antibiotiká, antidotá proti chemickým hrozbám, výrobky na liečbu zranení z ožiarenia, antitoxíny, jódové tablety,
  • výrobky z krvi alebo protilátky,
  • zariadenia na meranie žiarenia,
  • vývoj, výroba a obstarávanie potrebných výrobkov, výskumné a inovačné činnosti, tvorba strategických rezerv výrobkov, farmaceutické licencie, karanténne zariadenia, klinické skúšania, dezinfekcia priestorov atď.
Legislatívny návrh, ktorým sa zmení smernica o DPH, sa predloží Európskemu parlamentu na vyjadrenie a Rade na prijatie. Členské štáty majú do 30. apríla 2021 prijať a uverejniť zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Tieto opatrenia sa majú uplatňovať od 1. januára 2021.