štvrtok 3. júna 2021

1 in - 1 out: Boj proti nadmernej regulácii

Slovensko má podľa ministerstva hospodárstva dlhodobý a chronický problém s nadmernou reguláciou. Od 1. júna 2021 budú mať všetky ministerstvá a ďalších 20 dôležitých úradov, napríklad Sociálna poisťovňa alebo finančná správa, povinnosť dodržiavať pravidlo 1 in - 1 out. Ak teda v rámci svojej kompetencie príjmu v nejakej oblasti určitú reguláciu, budú musieť v rovnakej oblasti znížiť regulačné zaťaženie a teda náklady na podnikanie v rovnakej výške. Od januára to potom následne bude v dvojnásobnej výške.

Uvedené opatrenia sa netýkajú všetkých oblastí, výnimku tvoria dane, odvody ale aj pandemické opatrenia. Napriek tomu by podľa ministerstva mali pomôcť zvýšiť produktivitu, ale aj konkurencieschopnosť podnikateľov, pričom predstavujú nepriamy stimul pre ekonomiku. Cieľom je zmeniť zaužívanú prax, keď sa doteraz riešila väčšina problémov prijatím nových zákonov alebo novelizáciou už existujúcich. Po novom by mali úradníkov školiť, aby sa snažili najprv preskúmať všetky iné možnosti a alternatívy. Za nedodržiavanie uvedených pravidiel nebudú ministerstvá a úrady sankcionované, rezort hospodárstva ich však na túto skutočnosť bude upozorňovať v rámci pripomienkového konania a raz ročne predloží na vládu odpočet.

Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíks normy väčšinou tvoria úradníci, ktorí nemajú dostatok skúseností s reálnym životom. Svet je dnes preregulovaný, máme obrovské množstvá pravidiel, pričom je veľká časť z nich zbytočná a niektoré dokonca škodlivé. Vďaka uvedeným pravidlám by Slovensko podľa neho mohlo stúpať v rebríčkoch kvality podnikateľského prostredia. Aktualizáciu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov schválila vláda začiatkom mája t. r. V prvej fáze je primárne zameraná na zavedenie princípov „one in - one out“ a „one in - two out“.