piatok 4. júna 2021

SR: Enviromesto 2021

Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia opäť prinášajú šancu slovenským sídlam zapojiť sa do národnej súťaže Enviromesto 2021. Mestá môžu získať ocenenie odzrkadľujúce ich pozitívny, hodnotný a invenčný prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie.

Viaceré mestá a obce dlhodobo vyvíjajú v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia značné úsilie a na základe vlastných skúseností môžu ostatným priblížiť výhody využívania inovatívnych technológií, či prírode blízkych riešení. A práve tento prístup chce podporiť aj národná súťaž Enviromesto 2021. Zámerom je podnecovať komunitné vnímanie spolupráce politikov, podnikateľov, škôl, neziskových organizácií a verejnosti v mestách. Nielen víťazstvo, ale aj samotná účasť v súťaži je spôsobom, ako sa mesto dostane do širšieho povedomia verejnosti a bude sa vynímať ako pozitívny príklad.

Do súťaže Enviromesto 2021 sa môže zapojiť každá obec so štatútom mesta, pričom sa budú hodnotiť aktivity s environmentálnym dopadom na mestské prostredie, ktoré samospráva zrealizovala za posledné dva roky do uzávierky prihlášok súťaže. V tomto ročníku súťaže môžu mestá zabojovať o štyri ocenenia v jednotlivých súťažných oblastiach:
· Prechod na zelené hospodárstvo
· Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra
· Ochrana ovzdušia
· Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy

Víťazom súťaže Enviromesto 2021 bude mesto, ktoré sa zapojí do všetkých súťažných oblastí. Záujemcovia z radov miestnej samosprávy sa môžu prihlasovať elektronicky od 1. júna do 16. júla 2021 na adresu enviromesto@sazp.sk. O ocenených a víťazovi v 3. ročníku súťaže Enviromesto rozhodne odborná hodnotiaca komisia zložená z odborníkov envirorezortu a zo zástupcov partnerských organizácií. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v októbri tohto roka počas národnej konferencie Životné prostredie miest. Podrobnejšie informácie o prihlásení do súťaže nájdete na stránke www.sazp.sk/enviromesto.