štvrtok 24. júna 2021

EU: 822 miliónov eur na podporu výskumu

Nové výzvy na podporu odbornej prípravy, zručností a kariérneho rastu výskumných pracovníkov v rámci akcií Marie Curie-Skłodowskej (MSCA), hlavného programu EÚ pre financovanie doktorandského štúdia a postdoktorandskej odbornej prípravy, boli vyhlásené v rámci programu Horizont Európa. Celkový rozpočet 6,6 miliardy eur na obdobie 2021 – 2027 má podporiť výskumných pracovníkov z celého sveta, a to vo všetkých fázach kariéry a vo všetkých disciplínach. Majú byť prínosom aj pre inštitúcie – podporia vynikajúce doktorandské a postdoktorandské programy, spoločný výskum a inovačné projekty, zvýšia ich celosvetovú príťažlivosť a viditeľnosť, a posilnia spoluprácu mimo akademickej obce, napr. s veľkými spoločnosťami či malými a strednými podnikmi.

V roku 2021 poskytnú akcie Marie Curie-Skłodowskej približne 822 miliónov eur na päť hlavných akcií pracovného programu:
  1. Doktorandské siete MSCA – vykonávajú doktorandské programy zamerané na odbornú prípravu doktorandov v rámci akademickej obce a iných odvetví vrátane priemyslu a podnikov. Výzva na rok 2021 s rozpočtom 402,95 milióna eur skončí 16. novembra 2021.
  2. Postdoktorandské štipendiá MSCA – zvyšujú tvorivý a inovačný potenciál výskumných pracovníkov, ktorí získali titul PhD a chcú nadobudnúť nové zručnosti prostredníctvom pokročilej odbornej prípravy, medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzisektorovej mobility. Finančné prostriedky budú k dispozícii výskumným pracovníkom, ktorí sú pripravení realizovať výskum na hraniciach poznania a inovatívne projekty v Európe a na celom svete, a to aj mimo akademickej obce. Výzva na rok 2021 s rozpočtom 242 milióna eur skončí 12. októbra 2021.
  3. Výmenné pobyty pracovníkov MSCA – rozvíjajú medzinárodnú, medzisektorovú a interdisciplinárnu udržateľnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom výmeny pracovníkov. Program pomáha premeniť nápady na inovatívne produkty, služby alebo procesy. Výzva na rok 2021 s rozpočtom 72,5 milióna eur sa začína 7. októbra 2021 a skončí 9. marca 2022.
  4. MSCA COFUND – táto akcia spolufinancuje nové alebo existujúce doktorandské programy a postdoktorandské štipendijné programy v členských štátoch EÚ alebo v krajinách pridružených k programu Horizont Európa s cieľom šíriť najlepšie postupy MSCA. To zahŕňa medzinárodnú, medzisektorovú a interdisciplinárnu odbornú prípravu v oblasti výskumu, ako aj medzinárodnú a medziodvetvovú mobilitu výskumných pracovníkov vo všetkých fázach ich kariéry. Výzva na rok 2021 s rozpočtom 89 milióna eur sa začína 12. októbra 2021 a skončí 10. februára 2022.
  5. MSCA a občania – približuje výskum študentom, rodinám a širokej verejnosti najmä prostredníctvom Európskej noci výskumníkov. Táto akcia zvyšuje povedomie o vplyve práce výskumných pracovníkov na život občanov, spoločnosť a hospodárstvo, a posilňuje verejné uznanie vedy a výskumu. Jej cieľom je takisto zvýšiť záujem mladých ľudí o kariéru vo výskume a vede. Výzva na rok 2022 s rozpočtom vo výške 15,5 milióna eur sa vzťahuje na ročníky 2022 a 2023 Európskej noci výskumníkov a začne sa 22. júna s uzávierkou 7. októbra 2021.
V rámci programu Horizont Európa na obdobie 2021 – 2027 budú akcie MSCA klásť väčší dôraz na medzisektorovú spoluprácu, najmä medzi akademickou obcou a podnikmi, ako aj na účinný dohľad a kariérne poradenstvo prostredníctvom nových usmernení MSCA týkajúcich sa dohľadu. Budú takisto podporovať udržateľné správanie, výskumné činnosti a riadenie v súlade s Európskou zelenou dohodou prostredníctvom zelenej charty MSCA.