pondelok 21. júna 2021

EU: Posilnenie európskeho ombudsmana

Funkcia európskej ombudsmanky bude posilnená. Po niekoľkých rokoch prieťahov sa v máji 2021 na modernizácii štatútu európskeho ombudsmana dohodol Európsky parlament s členskými štátmi aj Európskou komisiou. Nové pravidlá by mali poslanci schváliť na plenárnom zasadnutí v dňoch 23.-24. júna t. r.

Európsky ombudsman/ka má za cieľ chrániť záujmy ľudí a vyšetrovať prípady, kedy existuje podozrenie, že inštitúcia alebo orgán EÚ konala v rozpore so zákonom alebo správnymi administratívnymi postupmi. Prípady sa môžu týkať administratívnych nezrovnalostí, diskriminácie, zneužitie právomoci alebo nečinnosti. Aktualizovaný štatút posilňuje právo ombudsmana konať nielen pri sťažnostiach, ale tiež vykonávať vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, najmä v systémových alebo závažných prípadoch zlej správy zo strany inštitúcií EÚ. Ombudsmanka mohla už predtým konať z vlastnej iniciatívy, no nové pravidlá budú oveľa jasnejšie. Umožňujú napr. právo požadovať v priebehu vyšetrovania prístup k utajovaným informáciám EÚ. O zdieľanie informácií môžu byť takisto požiadané aj orgány členských štátov.

Európsky ombudsman je volený Európskym parlamentom na začiatku každého legislatívneho obdobia. V budúcnosti bude platiť, že kandidáti nesmú byť v predchádzajúcich dvoch rokoch členmi Európskeho parlamentu, Európskej rady, Európskej komisie alebo národnej vlády. Cieľom tejto požiadavky je zabezpečiť nezávislosť ombudsmana. Osobitný postup pre rozhodovanie o štatúte európskeho ombudsmana stanovuje Lisabonská zmluva: pravidlá navrhuje Európsky parlament, ktorý musí pred konečným hlasovaním poslancov získať stanovisko Európskej komisie a súhlas Rady.