utorok 13. júla 2021

EU: Odborné služby

Európska komisia predložila aktualizované odporúčania pre reformy týkajúce sa siedmich oblastí odborných služieb. Zámerom je motivovať členské štáty a poskytnúť im pomoc pri vytváraní regulačného prostredia, ktoré je priaznivé pre rast, inováciu a vytváranie pracovných miest, a najmä odstrániť pretrvávajúce prekážky na jednotnom trhu so službami.

Aktualizované odporúčania sú odrazom minimálneho pokroku, ktorý členské štáty od roku 2017 dosiahli pri reformovaní pravidiel v oblasti odborných služieb. Len niekoľko členských štátov prijalo opatrenia na odstránenie neprimeranej regulácie. Vo všeobecnosti sa v reformách zohľadnili odporúčania komisie len čiastočne a vo väčšine členských štátov tak stále ostáva značný priestor na ďalšie zlepšenia v oblasti regulácie. Cielené a účinné štrukturálne reformy v týchto oblastiach by prospeli európskym priemyselným systémom, ktoré pandémia výrazne zasiahla, vytvorením otvorenejšieho podnikateľského prostredia a zlepšením výberu, cien a dostupnosti služieb pre spotrebiteľov a priemyselné odvetvie.

Odporúčania sa zameriavajú na sedem oblastí odborných služieb pre podniky s vysokým potenciálom rastu, inovácií a zamestnanosti: architekti, inžinieri, právnici, účtovníci, patentoví zástupcovia, realitní agenti a turistickí sprievodcovia. Odporúčania sa zameriavajú na vnútroštátne pravidlá, ktoré regulujú prístup k týmto službám a ich vykonávanie, napríklad tak, že vyhradzujú široké oblasti činností odborníkom s osobitnou kvalifikáciou alebo obmedzujú formy obchodných spoločností a určujú povolené vlastnícke štruktúry. Takéto postupy môžu obmedziť hospodársku súťaž, ako aj prístup podnikov ku kapitálu, úspory z rozsahu a inovácie. Prístup k regulovaným povolaniam a ich výkon sa opakovane uvádza medzi pretrvávajúcimi prekážkami pre podnikanie na jednotnom trhu.

V odporúčaniach sa navrhuje: 
  • monitorovať pokrok v reformách; 
  • zvýšiť informovanosť o zaťažujúcej regulácii; 
  • a určiť oblasti reforiem s najvyšším hospodárskym potenciálom.