štvrtok 15. júla 2021

Zdieľané služby: Strategické ciele sa menia

Z prieskumu Deloitte zameraného na centrá zdieľaných služieb a outsourcing vyplýva, že prvoradým strategickým cieľom väčšiny z nich v tomto roku je štandardizácia a zefektívnenie procesov. Znižovanie nákladov tak bolo v rámci poradia priorít odsunuté na druhé miesto. Trojicu strategických priorít centier zdieľaných služieb uzatvára dosahovanie obchodných hodnôt.

Zo skupiny centier zdieľaných služieb, ktoré označili štandardizáciu a zefektívnenie procesov ako jednu zo svojich priorít, je v jej dosahovaní úspešných až 78 %. Pri znižovaní nákladov sa darí dokonca až 88 %. Menej úspešné boli spoločnosti, ktoré označili ako jednu zo svojich priorít digitalizáciu. Úspešne napreduje iba približne polovica. Digitálne technológie pritom zostávajú kľúčové pri zavádzaní inovácií s cieľom znižovania nákladov. Centrá zdieľaných služieb, ktoré dosiahli tri a viac cieľov, prijali digitálnu transformáciu za svoju strategickú agendu. Za najväčšiu výzvu v rámci automatizácie považuje 43 % respondentov procesnú a technickú náročnosť, zatiaľ čo ERP jednej inštancie a globálne štandardizované procesy sa umiestnili na prvých troch miestach kľúčových faktorov, ktoré umožňujú organizáciám dosahovať ich ciele. Centrá zdieľaných služieb rozvíjajú schopnosť podporovať a poskytovať vyššiu pridanú hodnotu prostredníctvom dátových analýz, výkazníctva, digitálnych zručností, ako aj zlepšovania zákazníckej skúsenosti.  

Zmeny prinesie aj implementácia nových modelov práce. Model vzdialeného pracoviska, ktorý predpokladá, že sa v kancelárii bude pracovať iba niekoľko dní v mesiaci, plánuje prijať 14 % organizácií. Hybridný model, ktorý počíta s dvomi až tromi dňami v kancelárii za týždeň, plánuje implementovať dokonca až 73 % centier. Spoločnosti vďaka tomu počítajú so znížením nákladov a zvýšením produktivity. Nové modely prinášajú aj nové otázky týkajúce sa najmä vplyvu na firemnú kultúru, well-being zamestnancov, ale aj budúce umiestnenie centier zdieľaných služieb. Potrebné sú aj zmeny v oblasti udržania talentov. Centrá zdieľaných služieb musia reagovať na meniace sa preferencie budúcich zamestnancov, a preto prijali celý rad tradičných, ale aj alternatívnych modelov na udržanie talentov. Až 77 % centier zdieľaných služieb sa zameriava na rozvoj silnej firemnej kultúry, 62 % kladie dôraz na well-being zamestnancov a flexibilnú prácu a rovnako 62 % verí v neustále zlepšovanie a inovačné príležitosti. Pracovné modely zaznamenali najmä vplyvom pandémie výrazné zmeny. V reakcii na nové potreby v rámci stratégie udržania talentov aplikovalo 60 % centier zdieľané pracovné miesta a flexibilnú prácu vrátane práce z domu. Naplnenie finančných očakávaní talentov ostáva dôležitým faktorom, ale v zozname priorít v boji o talenty sa tento rok objavili aj nové požiadavky, ktoré budú musieť centrá zohľadniť pri tvorbe svojej budúcej náborovej stratégie. Spoločnosti kladú väčší dôraz na diverzitu zamestnancov vo vedúcich funkciách. Vo vyše 80 % centier zdieľaných služieb, ktoré úspešne dosiahli tri a viac cieľov, zastávajú približne tretinu vedúcich funkcií ženy a zamestnanci z menej zastúpených menšín.