pondelok 12. júla 2021

EU: Udržateľné financovanie

Európska komisia prijala viacero opatrení s cieľom zvýšiť úroveň ambícií v oblasti udržateľného financovania. V novej stratégii udržateľného financovania sa predovšetkým stanovuje niekoľko iniciatív na riešenie zmeny klímy a iné environmentálne výzvy, pričom sa zvyšujú investície – a inkluzívnosť malých a stredných podnikov (MSP) – na prechod EÚ na udržateľné hospodárstvo. Návrhom normy EÚ pre zelené dlhopisy sa vytvorí vysokokvalitná dobrovoľná norma pre dlhopisy, z ktorých sa budú financovať udržateľné investície. Komisia napokon prijala aj delegovaný akt o informáciách, ktoré majú zverejňovať finančné a nefinančné spoločnosti v súvislosti s tým, aké udržateľné sú ich činnosti, a to na základe článku 8 taxonómie EÚ.

Nová stratégia udržateľného financovania zahŕňa šesť súborov opatrení:
 • Rozšíriť existujúci systém udržateľného financovania na uľahčenie financovania prechodu.
 • Zlepšiť inkluzívnosť malých a stredných podnikov (MSP) a spotrebiteľov tým, že sa im poskytnú správne nástroje a stimuly na prístup k financovaniu prechodu.
 • Upevniť odolnosť hospodárskeho a finančného systému voči rizikám ohrozujúcim udržateľnosť.
 • Zvýšiť prínos finančného sektora k udržateľnosti.
 • Zabezpečiť integritu finančného systému EÚ a monitorovať jeho riadny prechod k udržateľnosti.
 • Rozvíjať medzinárodné iniciatívy a normy v oblasti udržateľného financovania a podporovať partnerské krajiny EÚ.
Do konca roku 2023 predloží Európska komisia správu o uplatňovaní stratégie a bude aktívne podporovať členské štáty v ich úsilí zameranom na udržateľné financovanie.

Komisia navrhla aj nariadenie o dobrovoľnej norme EÚ pre zelené dlhopisy. Na základe tohto návrhu sa vypracuje dobrovoľná norma, ktorá bude k dispozícii všetkým emitentom (súkromným aj štátnym) s cieľom pomôcť im financovať udržateľné investície. Zelené dlhopisy sa už využívajú na zvýšenie financovania v takých sektoroch ako napríklad výroba a distribúcia energie, bývanie efektívne využívajúce zdroje a nízkouhlíková dopravná infraštruktúra. O tieto dlhopisy majú veľký záujem aj investori. Existuje však potenciál na rozšírenie a zvýšenie environmentálnych ambícií trhu so zelenými dlhopismi. Normou EÚ pre zelené dlhopisy sa stanoví „zlatý štandard“, pokiaľ ide o to, ako môžu spoločnosti a subjekty verejného sektora využívať zelené dlhopisy na zvyšovanie finančných prostriedkov na kapitálových trhoch s cieľom financovať ambiciózne investície a zároveň plniť náročné požiadavky v oblasti udržateľnosti a ochrany investorov pred environmentálne klamlivými vyhláseniami. Predovšetkým:
 • Emitenti zelených dlhopisov budú mať k dispozícii masívny nástroj, ktorý im umožní preukázať, že financujú zelené projekty v súlade s taxonómiou EÚ.
 • Investori, ktorí budú kupovať tieto dlhopisy, si budú môcť ľahšie overiť, že ich investície sú udržateľné, a tým sa zníži riziko environmentálne klamlivých vyhlásení.
Novú normu EÚ pre zelené dlhopisy budú môcť používať všetci emitenti zelených dlhopisov, vrátane emitentov so sídlom mimo EÚ. V navrhovanom rámci sú štyri kľúčové požiadavky:
 • Finančné prostriedky získané na základe dlhopisov by mali byť v plnej miere prideľované na projekty, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ.
 • Prideľovanie finančných prostriedkov získaných z dlhopisov musí byť plne transparentné, a preto budú existovať podrobné požiadavky na vykazovanie informácií.
 • Všetky zelené dlhopisy EÚ musí prekontrolovať externý posudzovateľ, aby sa zabezpečilo dodržiavanie nariadenia a aby financované projekty boli v súlade s taxonómiou. V prípade štátnych emitentov sa počíta s osobitnou obmedzenou flexibilitou.
 • Externí posudzovatelia, ktorí poskytujú služby emitentom zelených dlhopisov EÚ, musia byť zaregistrovaní v rámci Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, ktorý nad nimi vykonáva dohľad. Tým sa zabezpečí kvalita a spoľahlivosť ich služieb a vydaných posúdení v záujme ochrany investorov a zaistenia integrity trhu. V prípade štátnych emitentov sa počíta s osobitnou obmedzenou flexibilitou.
Kľúčovým cieľom je vytvoriť nový „zlatý štandard“ pre zelené dlhopisy, s ktorým bude možné porovnávať iné obchodné normy, a prípadne aj usilovať o ich zosúladenie. Tento štandard sa bude zameriavať na riešenie obáv z environmentálne klamlivých vyhlásení a na ochranu integrity trhu s cieľom zabezpečiť financovanie legitímnych environmentálnych projektov. Dnes prijatý návrh Komisie bude v rámci legislatívneho postupu spolurozhodovania predložený Európskemu parlamentu a Rade.

Európska komisia prijala aj delegovaný akt, ktorým sa dopĺňa článok 8 nariadenia o taxonómii, v ktorom sa od finančných a nefinančných spoločností vyžaduje, aby investorom poskytovali informácie o environmentálnom správaní svojich aktív a hospodárskych činností. Trhy a investori potrebujú jasné a porovnateľné informácie o udržateľnosti s cieľom zabrániť environmentálne klamlivým vyhláseniam. V dnes prijatom delegovanom akte sa bližšie určuje obsah, metodika a prezentácia informácií, ktoré majú zverejňovať veľké finančné a nefinančné spoločnosti, pokiaľ ide o podiel ich obchodných, investičných alebo úverových činností, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ. Nefinančné spoločnosti budú musieť zverejňovať podiel svojho obratu, kapitálu a prevádzkových nákladov súvisiacich s environmentálne udržateľnými hospodárskymi činnosťami vymedzenými v nariadení o taxonómii a delegovanom akte o taxonómii EÚ v oblasti klímy formálne prijatom 4. júna 2021, ako aj vo všetkých budúcich delegovaných aktoch týkajúcich sa ďalších environmentálnych cieľov. Finančné inštitúcie, hlavne veľké banky, správcovia aktív, investičné spoločnosti a poisťovne/zaisťovne, budú musieť zverejňovať podiel environmentálne udržateľných hospodárskych činností na celkových aktívach, ktoré financujú alebo do ktorých investujú. Delegovaný akt bude predložený Európskemu parlamentu a Rade na kontrolu v trvaní 4 mesiacov, ktorá sa môže raz predĺžiť o 2 mesiace.