streda 14. júla 2021

Trend: Alternatívne palivá

Vozidlá na zemný plyn sú čoraz obľúbenejšie aj na Slovensku, kde vlani ich počet vzrástol o pätinu. Odborníci očakávajú, že v Európe bude ich nárast do roku 2030 ešte dymanickejší najmä vďaka „zeleným“ plánom EÚ a vízii udržateľnej dopravy. Aké ďalšie prínosy majú alternatívne palivá?

Prechod na udržateľný život a podnikanie je celospoločenským trendom a nevyhla sa tomu ani doprava či logistika. Hoci stále prevládajú „konvenčné palivá" ako benzín a nafta, čoraz väčší dôraz sa kladie na používanie alternatívnych palív. Nejde len o dnes toľko diskutovanú elektromobilitu, ale aj o palivá využívajúce zemný plyn, či už stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG). Potvrdzujú to aj údaje zatiaľ o najvyššom 20 % medziročnom náraste počtu CNG vozidiel na Slovensku za rok 2020, pričom najviac CNG vozidiel pribudlo v kategórii M1, teda v rámci osobných vozidiel do 3,5 t. (podľa údajov SPP CNG).  Na Slovensku je v súčasnosti motoristom k dispozícii 15 verejných plniacich staníc CNG a v tomto roku sa plánuje rozširovanie plniacej infraštruktúry.

Stlačený aj skvapalnený zemný plyn majú v porovnaní s tradičnými fosílnymi palivami v doprave viacero výhod. Úžitkové a nákladné vozidlá poháňané CNG a LNG produkujú oveľa menej emisií skleníkových plynov a pevných častíc, a tým menej znečisťujú ovzdušie (napr. emisie CO 2 sa znižujú až o 20 % a pri použití bio-LNG, pri bio-CNG dokonca až o 95 %). Vďaka výrazne tichšej prevádzke môžu tieto vozidlá jazdiť aj na miestach, kde nie je povolená jazda s konvenčnými spaľovacími motormi (napr. nepodliehajú zákazu jazdy v meste alebo v noci). Za zmienku stoja aj ekonomické výhody. Vozidlá na CNG alebo LNG majú síce vyššie obstarávacie náklady ako napríklad vozidlá na naftu, ale môžu mať nižšie celkové náklady na vlastníctvo. Umožňujú to nižšie náklady na pohonné hmoty ako aj štátna podpora vo forme dotácií alebo oslobodenia od mýta. Konkrétne, podľa údajov spoločnosti Eurowag používanie LNG prinesie až 20 % zníženie nákladov na palivo vďaka kombinácii nižších nákladov na pohonné hmoty a nižšej spotreby. Dojazd nákladných vozidiel s pohonom na skvapalnený zemný plyn sa v súčasnosti pohybuje od 900 do 1.600 kilometrov podľa konfigurácie vozidla. 

Počet plniacich staníc CNG a LNG rastie a v súčasnosti pokrýva prakticky celú Európu. Vďaka vládnym stimulom a rastúcemu dopytu na trhu odborníci očakávajú, že počet čerpacích staníc na alternatívne palivá sa v blízkej budúcnosti ešte zvýši. „Naším cieľom je poskytnúť zákazníkom čo najširšiu sieť čerpacích staníc LNG. V súčasnosti máme v rámci našej akceptačnej siete 93 staníc v deviatich európskych krajinách. Napríklad v Nemecku pokrývame viac ako 41 percent dostupných staníc LNG našou palivovou kartou“, vysvetľuje Jan Laluch. Očakáva sa, že počet čerpacích staníc LNG v Európe sa do roku 2030 zvýši na vyše 2.000 v súlade so „zelenými“ plánmi EÚ na zníženie emisií z cestnej dopravy. Štúdie naznačujú, že v tom čase bude na európskych cestách jazdiť približne 280.000 nákladných vozidiel na LNG. V porovnaní s 9.500 takýmito vozidlami v roku 2019 to bude dramatický posun.