streda 27. októbra 2021

EU: 1,5 miliardy eur do inovatívnych technológií

Európska komisia otvára druhú výzvu na predkladanie návrhov pre veľké projekty financované z inovačného fondu. Ide o jeden z najväčších svetových programov na demonštráciu inovačných nízkouhlíkových technológií, ktorý je financovaný z príjmov z aukcie emisných kvót v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami. Z rozpočtu 1,5 miliardy eur bude financovať prelomové technológie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, energeticky náročných priemyselných odvetví, uskladňovania energie, ako aj zachytávania, využívania a ukladania oxidu uhličitého.

Vzhľadom na to, že počet žiadostí v prvej výzve výrazne prekročil kapacitné možnosti aj na vysoký objem pripravovaných projektov komisia zjednodušila proces podávania žiadostí, ktorý teraz pozostáva len z jednej fázy. Tým sa výrazne skráti prípravný čas plynúci od podania žiadosti až po udelenie grantu. Projekty sa budú hodnotiť podľa ich potenciálu zabraňovať emisiám skleníkových plynov, podľa ich inovačného potenciálu, finančnej a technickej vyspelosti, potenciálu rozšírenia a ich nákladovej efektívnosti. Výzva je otvorená do 3. marca 2022 pre projekty zo všetkých členských štátov EÚ, z Islandu a Nórska. V prípade projektov, ktoré sú síce sľubné, no nie sú pripravené dostatočne na to, aby získali grant, Európska investičná banka poskytne pomoc pri ich vypracovaní.

Projekty možno podávať cez portál financovania a ponúk EÚ, na ktorom sú k dispozícii podrobnejšie informácie o celom postupe. Uzávierka podávania žiadostí je 3. marca 2022. Žiadatelia budú informovaní o výsledkoch hodnotenia v treťom štvrťroku 2022. Udelenie grantov a podpis projektov sa uskutočnia v štvrtom štvrťroku 2022. Informačný deň sa uskutoční 10. novembra t. r. Potenciálni žiadatelia a iné zainteresované strany budú mať počas neho príležitosť získať informácie a klásť otázky v súvislosti s novou výzvou.