utorok 26. októbra 2021

EU: Zmeny pre Erasmus+ a Európsky zbor solidarity

Európska komisia prijala rámec, ktorým sa majú posilniť aspekty inkluzívnosti a rozmanitosti v programoch Erasmus+ a Európsky zbor solidarity na obdobie 2021 – 2027. Snahou je nielen umožniť omnoho väčšiemu počtu ľudí vzdelávať sa alebo pôsobiť ako dobrovoľníci v inej krajine, ale najmä ponúknuť túto možnosť ľuďom s nedostatkom príležitostí.

Komisia prijatým rámcom opatrení zameraných na inklúziu dáva silný impulz na zlepšenie spravodlivého zaobchádzania a inklúzie v európskom vzdelávacom priestore. Plní tak svoj prísľub ukotvený v prvej zásade Európskeho piliera sociálnych práv, podľa ktorej má každý právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie.

K opatreniam pre programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity patria:
  • Vyčlenená finančná podpora: oba programy budú poskytovať vyššiu finančnú podporu ľuďom s nedostatkom príležitostí na pokrytie dodatočných nákladov alebo potrieb. Pomôžu sa tak odstrániť prekážky, ktoré týmto ľuďom bránia zúčastňovať sa na činnostiach programov za rovnakých podmienok ako ostatní. Komisia takisto vyzýva národné agentúry a aktérov realizujúcich programy na celoštátnej a miestnej úrovni, aby využívali existujúce vnútroštátne alebo európske finančné prostriedky na doplnenie poskytnutej finančnej podpory.
  • Individuálna pomoc účastníkom vo všetkých fázach ich projektu: účastníci budú môcť využiť celý rad možností (napríklad jazyková podpora, prípravné návštevy alebo posilnené mentorstvo) pred začatím svojho projektu alebo cesty, počas i po nich, aby mohli vyťažiť zo svojej skúsenosti maximum.
  • Podpora zúčastneným organizáciám: z programov bude plynúť dodatočná podpora organizáciám zapojeným do inkluzívnych projektov. Bude mať podobu dodatočného financovania na posilnenie budovania kapacít, odbornej prípravy a vytvárania sietí pre ich zamestnancov v oblasti inklúzie a rozmanitosti.
  • Flexibilnejšia ponuka vzdelávania: programy teraz ponúkajú širšiu škálu možností projektov a mobility s rôznou dĺžkou trvania a v rôznych formátoch (virtuálne či fyzické, individuálne alebo skupinové), aby si všetci účastníci mohli zvoliť možnosť, ktorá im najviac vyhovuje.
  • Priorita pri výberovom konaní: programy obsahujú mechanizmy, ktoré umožňujú uprednostniť kvalitné projekty s účastníkmi s nedostatkom príležitostí a zamerané na témy inklúzie a rozmanitosti.
  • Jednoznačnejšia komunikácia a podávanie správ: Komisia, národné agentúry a všetci aktéri zapojení na celoštátnej i miestnej úrovni pri komunikovaní o programoch zabezpečia ľahko použiteľné a viac dostupné dokumenty a materiály v rôznych jazykových verziách. Komisia rozvinie svoje činnosti monitorovania a podávania správ v snahe lepšie zachytiť pokrok v otázkach inklúzie.
Komisia bude pozorne monitorovať realizáciu týchto opatrení zameraných na inklúziu na vnútroštátnej úrovni za pomoci národných agentúr pre Erasmus+ aj Európsky zbor solidarity. Národné agentúry v snahe lepšie riešiť osobitné výzvy v oblasti prístupu k programom v jednotlivých vnútroštátnych situáciách vypracujú svoje vlastné akčné plány inklúzie založené na prijatom všeobecnom rámci opatrení zameraných na inklúziu. Na uľahčenie tejto práce a výmeny najlepších postupov sa už medzi národnými agentúrami vytvorila sieť úradníkov zodpovedných za otázky inklúzie a rozmanitosti.