pondelok 25. októbra 2021

Radíme: Tehotenská podpora

Tehotenská dávka je od 1. apríla 2021 určená pre ženy na začiatku 13. týždňa tehotenstva (27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu), ktoré sú nemocensky poistené, alebo im k tomuto dňu plynie ochranná lehota po skončení nemocenského poistenia. Aj pre budúce mamičky, ktoré majú v tento deň prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky  alebo z dôvodu poberania rodičovského príspevku (samostatne zárobkovo činné osoby), ak však nevykonávajú činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby. 

Podmienkou je 270 dní nemocenského poistenia v posledných 2 rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva a v prípade samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne nemocensky poistených osôb aj zaplatenie poistného včas a v správnej výške (nedoplatok musí byť nižší ako 5 eur). Dávku môžu získať všetky poistenky, ktoré spĺňajú spomínané podmienky a porodili, resp. ukončili tehotenstvo po 31. marci 2021. Nová dávka sa netýka tehotných študentiek, pre tie je určené tzv. tehotenské štipendium, o ktoré treba požiadať príslušnú školu. Sociálna poisťovňa dávku poskytuje až do skončenia tehotenstva (pôrodom, umelým prerušením tehotenstva alebo spontánnym potratom). Budúce mamičky môžu popri jej poberaní zároveň pracovať či podnikať, teda mať ďalší príjem, alebo poberať iné dávky, napr. materské, nemocenské či rodičovský príspevok. Nárok na tehotenské, v tomto roku od 215,15 eura do 333,90 eura mesačne, to neovplyvní.

Ak spĺňate podmienky nároku na tehotenské a doposiaľ ste nepodali žiadosť, požiadajte svojho gynekológa, aby Vám tlačivo Žiadosť o tehotenské od Sociálnej poisťovne dodatočne potvrdil. Žiadosť potom predložte miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne: cez elektronický formulár, ku ktorému priložíte kópiu/sken 1. strany žiadosti (strana potvrdená lekárom), poštou či doručiť ju osobne. Nárok na dávku si môžu mamičky uplatniť až tri roky spätne! Po pôrode, resp. po ukončení tehotenstva netreba zabudnúť ani na povinnosť oznámiť ukončenie tehotenstva. Pobočke je potrebné zaslať Potvrdenie o skončení tehotenstva. Tlačivo má k dispozícii a rovnako ho vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo ukončené alebo gynekológ, ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel. Lekár na tlačive potvrdí dátum ukončenia tehotenstva. Je potrebné, aby lekárom potvrdené tlačivo poistenka doručila pobočke čo najskôr.