streda 3. novembra 2021

EU: Partnerstvo v klimatických technológiách

Na konferencii Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP26) bolo oficiálne uzavreté partnerstvo medzi Európskou komisiou, Európskou investičnou bankou a programom Breakthrough Energy Catalyst. V období rokov 2022 – 2026 zmobilizuje až 820 miliónov eur (1 miliardu amerických dolárov) na urýchlenie zavádzania a komerčného uplatnenia inovačných technológií, ktoré pomôžu zrealizovať ambície Európskej zelenej dohody a dosiahnuť ciele EÚ v oblasti klímy do roku 2030.

Očakáva sa, že každé euro z verejných zdrojov bude vyvážené tromi eurami zo súkromných zdrojov. Investície budú plynúť na portfólio projektov EÚ s veľkým potenciálom v štyroch sektoroch:
  • čistý vodík,
  • udržateľné letecké palivá,
  • technológie slúžiace na priame zachytávanie CO2 z ovzdušia a
  • dlhodobé uskladňovanie energie.
Partnerstvo EÚ – Catalyst bude zamerané na technológie, o ktorých je známe, že majú potenciál znižovať emisie skleníkových plynov, no ktoré sú v súčasnosti príliš nákladné na to, aby sa mohli realizovať vo veľkom meradle, a tak konkurovať technológiám využívajúcim fosílne palivá. Spojí verejný a súkromný sektor s cieľom investovať do veľkých demonštračných projektov. Európska investičná banka (pomocou zdrojov komisie) a Breakthrough Energy Catalyst budú poskytovať rovnocenné sumy grantov a finančných investícií na projekty. Breakthrough Energy Catalyst ako súčasť svojho príspevku zmobilizuje partnerov, aby investovali do projektov a/alebo kupovali výsledné zelené produkty. Partnerstvo EÚ – Catalyst bude podporovať tieto technológie vo fáze demonštračného procesu a vytvorí trh pre vyplývajúce zelené produkty. Vďaka tomu zníži ich „zelenú prirážku“, teda zníži ich výrobné náklady na úroveň, pri ktorej bude v konečnom dôsledku možné konkurovať možnostiam využívajúcim fosílne palivá. Tak pomôže zrýchliť zavádzanie zelených produktov na celom svete, čo povedie k ich nezávislosti od verejných systémov podpory.

Finančné prostriedky EÚ vyčlenené na partnerstvo budú pochádzať z programu Horizont Európa a inovačného fondu a riadiť sa budú v rámci Programu InvestEU v súlade so zavedenými postupmi riadenia. Breakthrough Energy Catalyst zmobilizuje rovnocenný súkromný kapitál a dobročinné fondy na podporu kľúčových klimaticky inteligentných technológií v snahe urýchliť transformáciu na udržateľné priemyselné systémy v Európe. Partnerstvo EÚ – Catalyst bude otvorené aj pre vnútroštátne investície členských štátov EÚ prostredníctvom Programu InvestEU alebo na projektovej úrovni. Podľa očakávaní by sa prvé projekty mali vybrať v roku 2022.