pondelok 1. novembra 2021

EU: Bezpečnejšie zariadenia

V posledných rokoch sa zistilo, že rastie počet bezdrôtových zariadení, s ktorými sú spojené kyberneticko-bezpečnostné riziká. Štúdie napríklad poukázali na hračky, ktoré špehujú, čo robia deti a o čom sa rozprávajú; na nešifrované osobné údaje uložené v našich zariadeniach vrátane údajov súvisiacich s platbami, ku ktorým je možný ľahký prístup; a dokonca na zariadenia, ktoré môžu zneužiť sieťové zdroje tak, že znížia ich funkčnosť.

V našom každodennom živote sú čoraz prítomné mobilné telefóny, inteligentné hodinky, zariadenia na sledovanie fyzickej kondície aj bezdrôtové hračky, čím sa zvyšuje riziko kybernetických hrozieb. Európska komisia preto prijala opatrenia na zlepšenie ich kybernetickej bezpečnosti na európskom trhu. V delegovanom akte k smernici o rádiových zariadeniach sa stanovujú nové právne požiadavky na záruky kybernetickej bezpečnosti, ktoré budú musieť výrobcovia zohľadniť pri navrhovaní a výrobe príslušných výrobkov. Takisto umožní chrániť súkromie občanov a ich osobné údaje, predchádzať rizikám peňažných podvodov a zabezpečiť lepšiu odolnosť našich komunikačných sietí. Navrhnuté opatrenia sa budú vzťahovať na bezdrôtové zariadenia, akými sú mobilné telefóny, tablety a iné produkty schopné komunikovať cez internet; hračky a zariadenia určené na starostlivosť o deti, napríklad elektronické pestúnky; a celý rad prenosných zariadení ako inteligentné hodinky alebo zariadenia na sledovanie fyzickej kondície.

Nové opatrenia pomôžu:
  • Zlepšiť sieťovú odolnosť: Bezdrôtové zariadenia a výrobky budú musieť mať funkcie, ktoré umožnia predísť poškodeniu komunikačných sietí a zabrániť tomu, aby sa zariadenie použilo na narušenie webového sídla alebo iných služieb.
  • Zlepšiť ochranu súkromia spotrebiteľov: Bezdrôtové zariadenia a produkty budú musieť mať funkcie, ktoré zaručia ochranu osobných údajov. V centre pozornosti týchto právnych predpisov bude ochrana práv detí. Výrobcovia budú musieť prijať nové opatrenia napríklad na zabránenie neoprávnenému prístupu k osobným údajom alebo ich prenosu.
  • Znížiť riziko peňažných podvodov: Bezdrôtové zariadenia a výrobky budú musieť mať funkcie, ktoré umožnia minimalizovať riziko podvodu pri elektronických platbách. Napríklad budú musieť zabezpečiť lepšie overenie totožnosti používateľa, aby sa zabránilo podvodným platbám.
Na doplnenie sa prijme akt o kybernetickej odolnosti, ktorý sa zameria na pokrytie viacerých výrobkov vo všetkých fázach ich životného cyklu. Samotný delegovaný akt nadobudne účinnosť po dvojmesačnej kontrolnej lehote, ak Rada a Parlament nevznesú žiadne námietky. Po nadobudnutí účinnosti budú mať výrobcovia 30-mesačné prechodné obdobie, kým začnú plniť nové právne požiadavky. Výrobnému odvetviu sa tak poskytne dostatok času na prispôsobenie príslušných výrobkov skôr, ako sa začnú uplatňovať nové požiadavky – pravdepodobne od polovice roka 2024. Komisia podporí výrobcov v dodržiavaní nových požiadaviek aj tým, že požiada európske normalizačné organizácie, aby vypracovali príslušné normy. Výrobcovia si budú môcť zvoliť, že preukážu zhodu svojich výrobkov tým, že ich dajú posúdiť príslušným notifikovaným subjektom.