piatok 17. decembra 2021

EU: Akt o digitálnych trhoch

Európsky parlament schválil svoj postoj k regulácii veľkých on-line platforiem v Európskej únii. Rokovania poslancov s ministrami štátov EÚ o konečnom znení nových pravidiel sa tak môžu začať. Návrh aktu o digitálnych trhoch zakazuje niektoré praktiky veľkých platforiem, ktoré sú v pozícii akéhosi strážcu prístupu na trh (gatekeeper) a umožňuje Európskej komisii vykonávať prieskumy trhu a udeliť sankcie za konanie, ktoré je v rozpore s platnými pravidlami.

Text schváleného nariadenia prináša veľkým on-line platformám nové priamo uplatniteľné povinnosti a zákazy s cieľom zaistiť na digitálnom trhu spravodlivú a otvorenú hospodársku súťaž. Navrhované nariadenie sa bude vzťahovať na popredných poskytovateľov takzvaných základných služieb platforiem, pri ktorých je riziko nekalých obchodných praktík najvyššie. Patria sem napríklad on-line sprostredkovateľské služby, sociálne siete, vyhľadávače, operačné systémy, on-line reklamné služby, služby cloud computingu a služby zdieľania videí, ktoré spĺňajú relevantné kritériá vzťahujúce sa na strážcov prístupu (gatekeepers). Poslanci do pôsobnosti nariadenia zaradili aj internetové prehliadače, virtuálnych asistentov a hybridné televízne služby (connected TV). Ďalšie poslancami presadzované zmeny sa týkajú kritérií, na základe ktorých sú zadefinovaní strážcovia prístupu, ako aj zoznamu povinností a obmedzení platforiem. Súčasťou návrhu sú aj nové ustanovenia o cielenej reklame, interoperabilite služieb, obmedzení akvizícií zameraných na likvidáciu konkurencie (tzv. vražedných akvizícií), vymáhaní pravidiel EÚ, úlohe vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a pokutách.

V schválenom texte nariadenia Európsky parlament:
· zvyšuje kvantitatívne prahové hodnoty, na základe ktorých sa na spoločnosť vzťahuje akt o digitálnych trhoch, na 8 miliárd eur ročného obratu v Európskom hospodárskom priestore (EHS) a na 80 miliárd eur trhovej kapitalizácie; stanovuje, že spoločnosti musia poskytovať základné platformové služby v aspoň troch členských krajinách EÚ a mať minimálne 45 miliónov koncových používateľov mesačne a viac než 10.000 komerčných používateľov, aby sa na nich vzťahovali nové pravidlá;
· uvádza dodatočné požiadavky týkajúce sa používania údajov na cielenú alebo mikrocielenú reklamu a interoperability služieb, ako sú interpersonálne komunikačné služby nezávislé od číslovania a služby sociálnych sietí;
· poskytuje koncovým užívateľom možnosť kedykoľvek si odinštalovať softvérové aplikácie predinštalované na základnej platformovej službe;
· stanovuje obmedzenia pre tzv. vražedné akvizície - v prípadoch systematického nedodržiavania povinností by Komisia mohla obmedziť strážcov prístupu v realizácii akvizícií v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje akt o digitálnych službách, s cieľom napraviť škody na vnútornom trhu, resp. zamedziť ďalším prípadným škodám. Títo strážcovia prístupu by boli takisto povinní informovať Európsku komisiu o každej plánovanej koncentrácii;
· objasňuje úlohu vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a zároveň ponecháva zodpovednosť za presadzovanie aktu o digitálnych trhoch na Európskej komisii;
· uvádza, že tento akt by mal umožňovať oznamovateľom upozorniť príslušné orgány na skutočné alebo potenciálne porušenie tohto nariadenia a chrániť ich pred odvetnými opatreniami;
· stanovuje, že ak strážca prístupu porušuje pravidlá, Európska komisia mu môže uložiť pokutu vo výške „minimálne 4% a maximálne 20% jeho celkového celosvetového obratu v predchádzajúcom finančnom roku.