utorok 14. decembra 2021

EU: Individuálne vzdelávanie a mikrocertifikáty

Do roku 2030 sa má každoročne zúčastňovať na odbornej príprave 60 % všetkých dospelých v Európanov. V snahe pomôcť členským štátom splniť tento cieľ predložila Európska komisia návrhy odporúčaní Rady o individuálnych vzdelávacích účtoch a mikrocertifikátoch. Úspech digitálnej aj zelenej transformácie závisí od pracovníkov so správnymi zručnosťami. Pandémia COVID-19 ešte viac urýchlila potrebu rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností pracovnej sily s cieľom prispôsobiť sa meniacemu sa trhu práce a uspokojiť dopyt v rôznych odvetviach.

Po počiatočnom vzdelávaní a odbornej príprave sa však len veľmi málo ľudí zúčastňuje na pravidelných vzdelávacích aktivitách, pretože im často chýbajú finančné zdroje alebo čas na zlepšenie a získanie nových zručností alebo o možnostiach vzdelávania a jeho prínosoch nevedia. Určitá úroveň digitálnych zručností sa napríklad vyžaduje u vyše 90 % súčasných pracovných miest a takmer vo všetkých odvetviach. Základné digitálne zručnosti však v roku 2019 malo len 56 % dospelých. Dva nové návrhy prijaté v súvislosti s individuálnymi vzdelávacími účtami a mikrocertifikátmi pomôžu riešiť tieto výzvy tak, že ľuďom poskytnú viac príležitostí nájsť ponuky v oblasti vzdelávania a pracovných príležitostí.

Cieľom návrhu Európskej komisie o individuálnych vzdelávacích účtoch je zabezpečiť, aby mal každý prístup k relevantným možnostiam odbornej prípravy prispôsobeným individuálnym potrebám, a to kedykoľvek v priebehu života a bez ohľadu na to, či je zamestnaný alebo nie. V tejto súvislosti sa navrhované odporúčanie Rady zameriava na hlavné prekážky, ktoré v súčasnosti ľuďom bránia začať s odbornou prípravou a ktorými sú motivácia, čas a financovanie. Členské štáty nabáda, aby spolu so sociálnymi partnermi:
  • zriadili individuálne vzdelávacie účty a zakotvili nárok na odbornú prípravu pre všetkých dospelých v produktívnom veku,
  • zostavili zoznam odbornej prípravy, ktorá bude relevantná pre trh práce, bude mať požadovanú kvalitu a bude oprávnená na financovanie z individuálnych vzdelávacích účtov, a tento zoznam sprístupnili v rámci digitálneho registra dostupného napríklad z mobilného zariadenia,
  • ponúkali príležitosti na profesijné poradenstvo a potvrdzovanie zručností získaných v minulosti, ako aj platené voľno na odbornú prípravu.
Inovatívny aspekt tohto návrhu spočíva v tom, že stavia jednotlivca priamo do centra rozvoja zručností. Obsahuje tiež výzvu, aby členské štáty upravili financovanie podľa potrieb jednotlivcov v oblasti odbornej prípravy.

Mikrocertifikátmi sa osvedčujú vzdelávacie výstupy v nadväznosti na malé vzdelávacie skúsenosti (napr. krátky kurz alebo odborná príprava). Ľuďom ponúkajú flexibilný a cielený spôsob, ako si rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné na osobný a profesijný rozvoj. Cieľom návrhu Európskej komisie je zabezpečiť, aby fungovali naprieč inštitúciami, podnikmi a sektormi, a to aj cezhranične. Na tento účel by členské štáty mali nájsť zhodu v týchto otázkach:
  • spoločná definícia mikrocertifikátov,
  • štandardné prvky ich opisu a
  • kľúčové zásady ich vypracúvania a vydávania.
Zámerom je zabezpečiť vysokú kvalitu mikrocertifikátov a transparentnosť ich vydávania, aby sa vybudovala dôvera v osvedčované skutočnosti. Tým by sa malo podporiť využívanie mikrocertifikátov vzdelávajúcimi sa osobami, pracovníkmi a uchádzačmi o zamestnanie, ktorí z nich môžu mať prospech. V návrhu sa zavádzajú aj odporúčania týkajúce sa mikrocertifikátov v oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj politík trhov práce. Ľudia by tak mali mať možnosť učiť sa nové alebo dodatočné zručnosti podľa individuálnych potrieb a so zameraním na inklúziu všetkých. Európsky prístup k mikrocertifikátom je kľúčovou hlavnou iniciatívou v súvislosti s vytvorením európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. Môžu byť súčasťou ponuky vzdelávania v rámci individuálnych vzdelávacích účtov.