streda 15. decembra 2021

EU: Ochrana práv v digitálnom veku

Výročná správa o uplatňovaní Charty základných práv v EÚ nasleduje po minuloročnej stratégii na posilnenie uplatňovania Charty základných práv v EÚ , ktorá ohlásila výročné správy s tematickým zameraním. Správa z roku 2021 sa zameriava na výzvy pri ochrane základných práv v digitálnom veku. Európska komisia spustí aj kampaň na zvýšenie informovanosti o právach občanov podľa charty ako odpoveď na ich požiadavku lepšie poznať svoje práva a kam sa obrátiť v prípade ich porušenia.

Päť kľúčových oblastí
Riešenie výziev on-line moderovania: Šírenie nezákonného obsahu na internete je výzvou pre demokratický diskurz a pre množstvo základných práv. V decembri 2020 komisia navrhla regulačné opatrenia na riešenie nezákonného obsahu a zároveň ochranu základných práv prostredníctvom zákona o digitálnych službách. Okrem toho prostredníctvom kódexu podporuje dobrovoľné opatrenia na boj proti nezákonným nenávistným prejavom on-line. Komisia tiež 9. decembra navrhla iniciatívu na rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ o prejavy nenávisti a trestné činy z nenávisti.

Ochrana základných práv tam, kde sa používa umelá inteligencia: Rastúce využívanie systémov umelej inteligencie môže priniesť veľké výhody, ale niektoré aplikácie sú zložité a neprehľadné, čo môže predstavovať výzvu pre dodržiavanie alebo presadzovanie základných práv. Mnohé členské štáty vypracovali národné stratégie pre umelú inteligenciu s cieľom zabezpečiť transparentnosť, sledovateľnosť a spoľahlivosť a nájsť účinné spôsoby dodržiavania základných práv. V apríli 2021 komisia navrhla legislatívny akt s cieľom zabezpečiť, aby systémy umelej inteligencie, ktoré predstavujú vysoké riziko pre základné práva, boli náležite testované a zdokumentované.

Riešenie digitálnej priepasti: Pandémia COVID-19 sťažila prístup k verejným službám ponúkaným on-line tým, ktorí nemajú potrebné znalosti alebo vybavenie. Správa ukazuje, ako členské štáty a EÚ pracujú na rôznych prístupoch, aby sa zabezpečilo, že nikto nezostane pozadu. Solidarita zostáva kľúčovou zásadou pri riešení digitálnej priepasti.

Ochrana ľudí pracujúcich prostredníctvom platforiem: Práca na platforme vytvorila nové ekonomické príležitosti pre ľudí, podniky a spotrebiteľov. Spochybňuje však aj existujúce práva a povinnosti súvisiace s pracovným právom a sociálnou ochranou. Komisia prijala 8. decembra legislatívnu iniciatívu na zlepšenie pracovných podmienok ľudí pracujúcich prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem a zároveň podporuje udržateľný rast digitálnych pracovných platforiem v únii.

Dohľad nad digitálnym dohľadom: Sledovanie môže byť legitímne, napríklad na zaistenie bezpečnosti a boj proti zločinu, ale nie všetky postupy sú opodstatnené. V tejto súvislosti sú ochrana údajov a súkromie nielen kľúčovými základnými právami, ale aj „umožňujúcimi“ právami, ktoré zvyšujú ochranu iných základných práv, ktoré môžu byť sledovaním ovplyvnené.