štvrtok 16. decembra 2021

EU: Hodnotenie zdravotníckych technológií

Nariadenie o hodnotení zdravotníckych technológií (HTA), ktoré je výsledkom farmaceutickej stratégie Európskej únie, má umožniť širšiu dostupnosť životne dôležitých a inovatívnych zdravotníckych technológií – akými sú inovatívne lieky, určité zdravotnícke pomôcky, lekárske vybavenie aj metódy prevencie a liečby. Má tiež zabezpečiť efektívne využívanie zdrojov a posilniť kvalitu HTA v celej únii. 

Nariadenie nahrádza súčasný systém projektovej spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií financovanej EÚ tým, že zavádza stály rámec pre spoločnú prácu, ktorý bude zahŕňať aj spoločné vedecké konzultácie, identifikáciu nových zdravotníckych technológií a dobrovoľnú spoluprácu. ako práca na spoločných klinických hodnoteniach. Pritom plne rešpektuje zodpovednosť členských štátov za riadenie ich zdravotných služieb vrátane tvorby cien a úhrad.

Účinnosť nadobudne nariadenie 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Stanovuje odložené uplatňovanie o tri roky, počas ktorých má Európska komisia:
  • vytvoriť koordinačnú skupinu - komisia čoskoro vyzve členské štáty, aby nominovali svojich členov a prvé stretnutia koordinačnej skupiny sú predbežne naplánované na polovicu roku 2022;
  • vytvoriť sieť zainteresovaných strán;
  • prijať potrebné vykonávacie a delegované akty; 
  • a uľahčiť rozvoj metodiky pre spoločnú prácu HTA koordinačnou skupinou, ako to vyžaduje nariadenie.