pondelok 13. decembra 2021

EU: Bezpečné hračky

Podľa výročnej správy EU Safety Gate boli v roku 2020 hračky najnotifikovanejšou kategóriou výrobkov (27 % z celkového počtu oznámení). Z aktuálnych údajov z roku 2021 vyplýva, že v tomto roku sa zatiaľ väčšina upozornení týka motorových vozidiel alebo súvisiacich výrobkov (27 %) a tiež hračiek (19 %). Poslanci Európskeho parlamentu chcú posilniť súčasné pravidlá a dohľad nad trhom, aby sa zabezpečilo, že všetky hračky predávané na trhu EÚ vrátane hračiek z krajín mimo EÚ a on-line sú bezpečné.

Hoci smernica o bezpečnosti hračiek (TSD) poskytuje deťom vysokú úroveň bezpečnosti, niektorí výrobcovia z krajín mimo EÚ predávajú svoje výrobky na jednotnom trhu, najmä prostredníctvom on-line trhovísk, nie sú v súlade s právnymi predpismi EÚ. Mnohé hračky predávané v EÚ tak stále predstavujú významnú hrozbu. Poslanci vyzývajú Európsku komisiu, aby sprísnila pravidlá EÚ týkajúce sa výroby a predaja hračiek v EÚ s cieľom zabezpečiť, aby všetky hračky uvedené na trh EÚ boli v súlade so smernicou o bezpečnosti hračiek bez ohľadu na to, kde boli vyrobené. Hračky, ktoré sa uvádzajú na trh EÚ, musia byť v súlade so smernicou o bezpečnosti hračiek a so špecifickými zákonmi EÚ o chemikáliách. Komisia by mala zabezpečiť, aby boli endokrinné disruptory v hračkách zakázané hneď po ich identifikácii. Okrem toho musí rozhodnúť, či je potrebné zrušiť súčasné rozlišovanie medzi hračkami určenými pre deti do 36 mesiacov a hračkami určenými pre staršie deti. Vzhľadom na budúcu revíziu smernice o bezpečnosti hračiek by mala tiež vyhodnotiť, či by sa limitná hodnota pre chemikálie, akými sú nitrozamíny a nitrozovateľné látky, mala stanoviť ako najprísnejšia hodnota platná na vnútroštátnej úrovni, a zaviesť mechanizmus umožňujúci limitné hodnoty pre nebezpečné látky. Komisia by mala tiež posúdiť, či sa do budúcej revízie smernice o bezpečnosti hračiek majú zahrnúť ustanovenia o označovaní alergénnych vonných látok a nebezpečných chemikáliach, ako aj ustanovenia o trvanlivosti a opraviteľnosti hračiek.

Poslanci vyzývajú členské štáty EÚ, aby koordinovali svoje činnosti v oblasti dohľadu nad trhom s cieľom účinnejšie odhaľovať nebezpečné hračky a vybavili svoje príslušné orgány primeranými ľudskými, finančnými a technickými zdrojmi na zlepšenie kontrol. Komisia by na tento účel mala preskúmať aj využívanie nových technológií, akou je elektronické označovanie a umelá inteligencia. Prepojené hračky vytvárajú podľa nich nové zraniteľné miesta a predstavujú riziko pre bezpečnosť, súkromie a duševné zdravie detí. Vyzývajú výrobcov, aby do dizajnu svojich hračiek začlenili bezpečnostné a ochranné mechanizmy, napríklad proti kybernetickým hrozbám a žiadajú Európsku komisiu, aby sa nimi zaoberala. On-line trhoviská „by mali byť povinné prevziať väčšiu zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a súladu hračiek predávaných na ich platformách“, napr. odstránením nebezpečných hračiek a zabránením ich opätovnému objaveniu.