pondelok 31. januára 2022

Superodpočet 2020: Sadzba 200 % priniesla 415 subjektom úsporu 36 mil. eur

Možnosť dodatočného odpočítania dvojnásobku výdavkov na výskum a vývoj od daňového základu v roku 2020 využilo na Slovensku 415 subjektov. Spoločne si uplatnili superodpočet na výskum a vývoj v objeme viac ako 171,2 mil. eur. Pri 21-percentnej sadzbe tak na dani z príjmov ušetrili takmer 36 mil. eur. Na umiestnenie v TOP 10 za rok 2020 už nestačil ani superodpočet vyše 3 mil. eur (12 subjektov). Svoje pozície si obhájili len štyri subjekty z roku 2019 a dve pozície zaujali úplní nováčikovia roka 2020: ŽOS Vrútky a 365.bank. Zaujímavosťou je zvýšenie počtu finančných inštitúcií v desiatke najväčších superodpočtov, čelo rebríčka však obsadila trojica zástupcov priemyslu. 

„Zvýšenie sadzby superodpočtu zo 150 % na 200 % prinieslo zvýšenie počtu záujemcov aj objemu jeho čerpania - na rozdiel od predchádzajúceho roku, kedy zvýšenie sadzby zo 100 % na 150 % nepomohlo prekonať úroveň čerpania v roku 2018. V pandemickom roku 2020 objem superodpočtu medziročne vzrástol o vyše 50 mil. eur a dynamika jeho rastu prekonala dynamiku rastu jeho sadzby. Aj naďalej však evidujeme významný výpadok subjektov, ktoré úspešne čerpali superodpočet v predchádzajúcich rokoch, a v zozname za rok 2020 absentujú. Mnohým z nich v uplatnení si tejto daňovej úľavy v daňových priznaniach bránila dosiahnutá daňová strata“, hodnotí Jana Šnircová. Medzi subjektmi uchádzajúcimi sa o superodpočet rastie zastúpenie najmenšej veľkostnej kategórie. Mikropodniky do 10 zamestnancov zvýšili svoj podiel v roku 2020 na 27,5 % a zastúpenie subjektov s obratom do 2 mil. eur je až takmer 44 %. V oboch kritériách ide o historický rekord. Medzi nováčikmi v roku 2020 subjekty s obratom do 2 mil. eur dokonca prevažovali. Zastúpenie subjektov v rukách zahraničného kapitálu v roku 2020 dosiahlo necelú štvrtinu, čo je od roku 2015 najnižší výsledok. V kategórii superodpočtov nad 1 mil. eur však naďalej dominujú subjekty vo vlastníctve zahraničných osôb. Medzi 32 subjektmi je ich až 23 a čerpali spolu 77 % z celkového objemu miliónových superodpočtov, čo je zhruba na úrovni roka 2019, ale o 10 percentuálnych bodov menej než v roku 2018. Pomer dvoch najúspešnejších odvetví v čerpaní superodpočtu sa v roku 2020 vyvíjal v prospech priemyselnej výroby. Jej 40 % subjektov čerpalo 60 % objemu superodpočtu, zatiaľčo IT sektor zastúpený štvrtinou subjektov dosiahol len 17 % podiel na objeme čerpaného superodpočtu. Objemom uplatnených nákladov tak aj v roku 2020 zaostáva za priemyslom výraznejšie ako počtom subjektov. Prispel k tomu o tretinu nižší počet nováčikov v IT sektore, ktorí priniesli o vyše 3 mil. eur nižší prírastok objemu čerpaného superodpočtu oproti roku 2019. 

V roku 2020 pribudlo menej subjektov, ale viac uplatnenej hodnoty superodpočtu ako v predchádzajúcom roku V roku 2020, v ktorom sa sadzba superodpočtu zvýšila z 1,5-násobku na dvojnásobok vynaložených výdavkov, možnosť uplatnenia tejto nepriamej formy štátnej podpory súkromných investícií do výskumu a vývoja využilo 415 subjektov. Je to síce len o 42 subjektov viac než v roku 2019, ale spoločne si uplatnili v daňových priznaniach superodpočet v objeme 171,2 mil. eur, čo je o vyše 50 mil. eur viac oproti roku 2018 aj 2019. Dosiahli tak úsporu na dani z príjmov 36 mil. eur. Napriek tomu, že počet aj podiel veľkých superodpočtov nad 100 tis. eur kontinuálne rástol od začiatku uplatňovania tohto stimulačného daňového nástroja, a to aj vďaka rastu jeho sadzby, až v roku 2019 prvýkrát v histórii viac ako polovica subjektov čerpala superodpočet nad 100 tis. eur. V roku 2020 sa ich podiel ešte zväčšil – na necelých 55 %. Napriek tomu maximálny superodpočet roka 2020 bol takmer štvornásobne nižší ako v roku 2018 a rovnako priemerný superodpočet ešte nedosiahol úroveň roka 2018, hoci sadzba sa zdvojnásobila. „Vývoj tento raz vyznieva opačne ako v minuloročnom hodnotení. Kým v roku 2019 počet subjektov medziročne stúpol o viac ako 100, ale objem uplatneného superodpočtu dokonca poklesol, v roku 2020 sa počet záujemcov o superodpočet medziročne zvýšil len o 42, ale objem superodpočtu narástol takmer 1,5-násobne. Dynamika prírastku objemu uplatneného superodpočtu tak prevyšuje dynamiku rastu jeho sadzby. V doterajšej histórii ako relatívne najslabší vyznieva rok 2019, keď napriek rastu sadzby celková hodnota uplatneného superodpočtu nedosiahla úroveň predchádzajúceho roka. Dôvodom ale nebol všeobecný pokles záujmu o superodpočet, „len“ vplyv absencie dovtedy dominantného čerpateľa superodpočtu - U. S. Steel Košice, na ktorého v predchádzajúcich rokoch pripadala viac ako tretina, resp. takmer polovica uplatneného superodpočtu“, hodnotí Jana Šnircová.

Podľa analýzy CRIF SK v roku 2020 v uplatňovaní superodpočtu nepokračovalo až 213 subjektov, ktoré si ho uplatňovali aspoň v jednom z predchádzajúcich rokov (2017 až 2019). Medzi nimi aj objemom superodpočtu najväčší čerpateľ U. S. Steel Košice – už druhý rok po sebe, ale tiež ďalší dvaja významní zástupcovia z toho istého odvetvia: Železiarne Podbrezová a OFZ. Spolu tieto tri spoločnosti naposledy čerpali superodpočet v objeme viac ako 50 mil. eur. Celkovo až sedem subjektov, ktoré si v niektorom z minulých rokov uplatnili miliónový superodpočet, v roku 2020 nečerpalo vôbec.