piatok 4. februára 2022

EU: Boj proti rakovine

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine a rok po uverejnení európskeho plánu na boj proti rakovine otvára Európska komisia sériu nových iniciatív, ktoré ohlásila na podujatí s názvom Rovnaký prístup pre všetkých: rakovina žien – európsky plán na boj proti rakovine. Zameralo sa na rodové rozdiely a konkrétne opatrenia na riešenie rakoviny postihujúcej ženy. Išlo o prvé z každoročnej série podujatí venovaných otázke, ako zlepšiť zabezpečenie rovnakého prístupu k prevencii a liečbe rakoviny pre všetkých.

Rakovina postihuje v Európe v priemere o niečo viac mužov ako ženy. Na mužov pripadá 54 % nových prípadov a 56 % úmrtí. Najčastejšie diagnostikovanou rakovinou je však rakovina prsníka u žien (v roku 2020 to bolo viac ako 355.000 žien v Európskej únii). V rámci členských štátov EÚ, medzi nimi navzájom aj medzi skupinami obyvateľstva existujú značné nerovnosti v oblastiach ako včasné zistenie, diagnostika, liečba a kvalita starostlivosti o pacientov. Je to mimoriadne výrazné v prípade odhadovanej miery výskytu rakoviny krčka maternice (ktorá sa líši päťnásobne) a miery úmrtnosti (v roku 2020 boli rozdiely v rámci EÚ osemnásobné). Tieto veľké rozdiely možno vysvetliť rozdielmi v prevalencii ľudského papilomavírusu (HPV) a v politikách očkovania a skríningu rakoviny krčka maternice v krajinách EÚ. Hlavným cieľom európskeho plánu na boj proti rakovine je znižovanie nerovností pri všetkých štádiách tohto ochorenia.

Komisia v rámci plánu EÚ na boj proti rakovine spúšťa štyri nové opatrenia:
  • Register nerovností v oblasti onkologických ochorení pomôže identifikovať trendy a rozdiely medzi členskými štátmi a regiónmi. Zároveň objasní nerovnosti v prevencii rakoviny a starostlivosti o onkologických pacientov, ku ktorým dochádza z dôvodu pohlavia, vzdelania a úrovne príjmov, ako aj rozdiely medzi mestskými a vidieckymi oblasťami. Register bude usmerňovať investície a intervencie na úrovni EÚ, vnútroštátnej aj regionálnej.
  • Na aktualizáciu odporúčania Rady o skríningu z roku 2003 sa použije výzva na predloženie podkladov na účely skríningu rakoviny. Je to súčasťou cieľa obsiahnutého v pláne na boj proti rakovine – zabezpečiť, aby malo 90 % obyvateľstva EÚ, ktoré spĺňa podmienky na skríning rakoviny prsníka, krčka maternice a hrubého čreva a konečníka, možnosť absolvovať takýto skríning do roku 2025.
  • Spoločné opatrenie v oblasti očkovania proti HPV podporí členské štáty pri zvyšovaní informovanosti a povedomia verejnosti o HPV a pri propagácii zvyšovania zaočkovanosti. Toto opatrenie prispeje k dosiahnutiu kľúčového cieľa plánu na boj proti rakovine, ktorým je eliminovať rakovinu krčka maternice tak, že do roku 2030 bude v EÚ proti HPV zaočkovaných aspoň 90 % cieľovej populácie dievčat, a zároveň výrazne zvýšiť mieru očkovania chlapcov.
  • Sieť EÚ pre mladých, ktorí prekonali rakovinu pomôže posilniť dlhodobú následnú starostlivosť o onkologických pacientov na vnútroštátnej i regionálnej úrovni. Zároveň spojí mladých ľudí s anamnézou rakoviny a ich rodiny, ako aj neformálnych a formálnych opatrovateľov.