pondelok 31. januára 2022

EU: Pomoc v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 2022

Revidované usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky (usmernenia) poskytnú orgánom verejnej moci účinnú podporu na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody. Určujú, ako bude Európska komisia posudzovať zlučiteľnosť ochrany životného prostredia vrátane ochrany klímy a opatrení energetickej pomoci, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti podľa článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy.

Nové usmernenia uplatňované od januára 2022 vytvárajú flexibilný rámec, ktorý pomôže členským štátom dosiahnuť ciele Zelenej dohody efektívnym spôsobom. Pravidlá zahŕňajú zosúladenie s dôležitými cieľmi a zámermi Európskej únie (EÚ) stanovenými v Európskej zelenej dohode aj s nedávnymi regulačnými zmenami v oblasti energetiky a životného prostredia na ochranu klímy. Zahŕňajú časti týkajúce sa opatrení v oblasti energetickej účinnosti, pomoci čistej mobilite, infraštruktúry, obehového hospodárstva, znižovania znečistenia, ochrany a obnovy biodiverzity, ako aj opatrení na zaistenie bezpečnosti dodávok energie.

V nových usmerneniach sa konkrétne:
  • rozširujú kategórie investícií a technológií, ktoré môžu členské štáty podporovať, aby zahŕňali nové oblasti (napr. infraštruktúru čistej mobility, efektívne využívanie zdrojov, biodiverzitu) a všetky technológie, ktoré môžu pomôcť pri vykonávaní zelenej dohody (napr. vodík z obnoviteľných zdrojov, skladovanie elektrickej energie a flexibilita na strane dopytu, dekarbonizácia výrobných procesov). Revidované pravidlá vo všeobecnosti umožňujú, aby suma pomoci pokryla až 100 % medzery vo financovaní, najmä ak je pomoc poskytovaná na základe súťažného ponukového konania, a zároveň zavádzajú nové nástroje pomoci, akými sú tzv. rozdielové zmluvy,
  • zvyšuje flexibilita a efektivita existujúcich pravidiel vďaka zavedeniu zjednodušeného posudzovania prierezových opatrení v rámci jednej časti usmernení (napríklad časť o pomoci na zníženie a odstraňovanie emisií skleníkových plynov, okrem iného prostredníctvom podpory energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti) a vďaka odstráneniu požiadavky súvisiacej s individuálnym notifikovaním veľkých ekologických projektov v rámci schém pomoci, ktoré už Európska komisia schválila,
  • zavádzajú ochranné opatrenia, napríklad požiadavka na verejnú konzultáciu v prípade prekročenia určitých prahových hodnôt, aby sa pomoc účinne nasmerovala tam, kde je potrebná na zlepšenie ochrany klímy a životného prostredia, aby sa obmedzila na to, čo je nevyhnutné na dosiahnutie environmentálnych cieľov a aby neprimeraným spôsobom nenarúšala hospodársku súťaž alebo integritu jednotného trhu,
  • zabezpečuje súlad s príslušnými právnymi predpismi a politikami EÚ v oblasti životného prostredia a energetiky, a to najmä postupným rušením dotácií na fosílne palivá.