štvrtok 3. februára 2022

Radíme: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2021 zdaniteľné príjmy len zo zamestnania alebo dohody na území Slovenska, by mal najneskôr do 15. februára tohto roka písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Inak by musel sám podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A v termíne do 31.03.2022, pokiaľ jeho zdaniteľné príjmy za rok 2021 presiahli sumu 2255,72 eura.

Ak mal zamestnanec viac zamestnávateľov, o vykonanie ročného zúčtovania písomne môže požiadať ktoréhokoľvek z nich. Ostatných zamestnávateľov, u ktorých pracoval, by však mal požiadať najneskôr do 05.02.2022 o vystavenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, pričom títo zamestnávatelia sú povinní vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch do 10.02.2022. Pokiaľ zamestnanec požiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie podľa zákona o dani z príjmov, a to za predpokladu, že za zdaňovacie obdobie 2021 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 2255,72 eura.

Rovnako ak zamestnanec v zdaňovacom období neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek zo svojich bývalých zamestnávateľov a tento zamestnávateľ na ne prihliadne dodatočne pri ročnom zúčtovaní, pričom mu zamestnanec preukáže, že na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na daňový bonus mal nárok. V prípade viacerých zamestnávateľov predloží potvrdenia o príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov spoločne so žiadosťou.

Zamestnanci, ktorí majú záujem poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, prípadne 3% nimi určenému prijímateľovi, môžu prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania požiadať zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby. Toto potvrdenie je totiž povinnou prílohou vyhlásenia. Termín na vystavenie tohto potvrdenia je stanovený na 15.04.2022.