pondelok 14. februára 2022

EU: Finančné zdroje na rast inovátorov

Pracovný program Európskej rady pre inovácie (EIC) na rok 2022 ponúka inovátorom v roku 2022 možnosti financovania v hodnote viac než 1,7 miliardy eur na rast a vstup na nové trhy, napríklad v oblasti kvantovej výpočtovej techniky, batérií novej generácie či génovej terapie. EIC disponuje v rokoch 2021 až 2027 celkovým rozpočtom vyše 10 miliárd eur.

Pracovný program Európskej rady pre inovácie 2022 obsahuje niekoľko nových prvkov:
  • Nová iniciatíva „EIC Scale-Up 100“: Zámerom je identifikovať 100 sľubných podnikov EÚ z oblasti špičkových technológií, ktoré majú potenciál stať sa tzv. jednorožcami (t. j. podnikmi s hodnotou viac ako 1 miliarda eur).
  • Kapitálové investície vo výške viac ako 15 miliónov eur: nástroj EIC Akcelerátor umožní podnikom vyvíjajúcim technológie strategického európskeho významu požiadať o investície z EIC vo výške viac než 15 miliónov eur.
  • Viac podpory pre inovátorky:
  • Vypracovať index inovácií podľa pohlavia a rozmanitosti, identifikovať medzery a podporiť rozmanitosť v jednotlivých podnikoch. Investori, financujúce subjekty, zákazníci aj zákonodarcovia tak dostanú konzistentné informácie.
  • Cena EÚ pre inovátorky za rok 2022 bude zahŕňať dve nové ocenenia pre inovátorky vo veku do 35 rokov, čiže bude udelených celkom šesť ocenení: tri pre najinšpiratívnejšie inovátorky v EÚ a krajinách pridružených k programu Horizont Európa a tri pre najšikovnejšie „perspektívne inovátorky“ do 35 rokov.
V pracovnom programe 2022 je stanovený aktualizovaný súbor tzv. výziev EIC. Poskytujú príležitosti získať finančnú podporu v tematických oblastiach z vyše 500 miliónov eur určených startupom na vývoj technológií, ktoré prispejú k cieľu EÚ znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 %, ako aj na budovanie strategickej autonómie v oblasti kvantových, vesmírnych a nových medicínskych technológií.

EIC sa snaží zlepšovať svoje procesy v prospech žiadateľov:
  • všetkým podnikom, ktoré nezískali finančnú podporu z EIC z dôvodu rozpočtových obmedzení, bude automaticky udelená známka excelentnosti, ktorá im môže pomôcť získať finančné prostriedky z iných nástrojov financovania EÚ, ako sú štrukturálne fondy, fondy obnovy či iné zdroje;
  • v roku 2022 sa v nástrojoch EIC Transformácia a EIC Akcelerátor zvýši frekvencia termínov na podávanie žiadostí a v EIC Transformácii sa zavedie nepretržitý proces podávania žiadostí. Okrem toho budú môcť opakovaní žiadatelia o príspevok z nástroja EIC Akcelerátor opísať a zdôvodniť zlepšenia, ktoré zapracovali do svojej opätovnej žiadosti.                     
Finančná a iná podpora z Európskej rady pre inovácie v roku 2022
  • Nástroj EIC Prieskumník (350 miliónov eur) pre multidisciplinárne výskumné tímy na realizáciu vizionárskeho výskumu, ktorý má potenciál viesť k prelomovým technologickým objavom.
  • Nástroj EIC Transformácia (131 miliónov eur) na pretavenie výsledkov výskumu do inovačných príležitostí s dôrazom na výsledky dosiahnuté v projektoch EIC Prieskumník a koncepčných projektoch Európskej rady pre výskum v snahe zdokonaliť technológie a zabezpečiť uplatniteľnosť konkrétnych aplikácií v praxi.
  • Nástroj EIC Akcelerátor (1,16 mld. eur) pre startupy a MSP na vývoj a rozširovanie inovácií s veľkým vplyvom, ktoré majú potenciál vytvárať nové trhy alebo prevratne meniť tie existujúce.
Všetky projekty Európskej rady pre inovácie majú prístup k službám podnikateľskej akcelerácie, ktoré zahŕňajú služby koučov a mentorov, prístup k odborným poznatkom, príležitosti na partnerstvá s podnikmi, investormi a inými subjektmi a celý rad ďalších služieb a podujatí.