streda 16. februára 2022

EU: Prvý pracovný plán HERA

Nový Európsky úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) predložil svoj prvý ročný pracovný plán s rozpočtom vo výške 1,3 miliardy EUR pre rok 2022. Peniaze budú určené na prevenciu cezhraničných núdzových zdravotných situácií, prípravu a rýchlu reakciu na takéto situácie. Po tom, čo rada úradu HERA tento pracovný plán na rok 2022 prijala, môže úrad začať prijímať opatrenia na posilnenie kapacít pripravenosti a reakcie v rámci EÚ, venovať pozornosť zraniteľným miestam a strategickým závislostiam a prispievať k posilňovaniu celosvetového systému riešenia zdravotných núdzových situácií.

Úrad HERA si ako kľúčový pilier silnej európskej zdravotnej únie stanovil na rok 2022 niekoľko ambicióznych cieľov, a to v rámci prebiehajúcej reakcie na COVID-19, ako aj pripravenosti na prípadné ohrozenia zdravia v budúcnosti.

Predchádzanie budúcim cezhraničným ohrozeniam zdravia a príprava na ne: Vo fáze pripravenosti bude úrad HERA úzko spolupracovať s ďalšími zdravotníckymi agentúrami EÚ a zdravotníckymi agentúrami členských štátov, s priemyslom, výskumnou obcou, občianskou spoločnosťou a medzinárodnými partnermi na tom, aby sa zlepšila pripravenosť EÚ na budúce núdzové situácie v oblasti zdravia. Súčasťou týchto opatrení bude:
 • obstarávanie a vytváranie zásob zdravotníckych protiopatrení proti ohrozeniam verejného zdravia, s rozpočtom viac ako 580 miliónov EUR;
 • uvoľnenie viac ako 300 miliónov EUR na výskum a vývoj zdravotníckych protiopatrení a inovačných technológií proti novým hrozbám;
 • budovanie siete neustále pripravených výrobných zariadení, ktoré možno mobilizovať v prípade núdze;
 • vytvorenie dlhodobej a rozsiahlej platformy EÚ pre klinické skúšanie a dátových platforiem;
 • identifikácia troch ďalších ohrození zdravia s veľkým dosahom (okrem pandémie COVID-19), ktorá by sa mala uskutočniť do konca jari, a to v úzkej spolupráci s členskými štátmi v rade úradu HERA, agentúrami EÚ, medzinárodnými partnermi a expertmi.
Odhaľovanie budúcich ohrození zdravia: Úrad HERA bude okrem toho posudzovať hrozby a zhromažďovať spravodajské informácie, vypracovávať modely na predpovedanie budúcich ohnísk nákazy a mapovať plány reakcie na úrovni EÚ. Súčasťou opatrení na rok 2022 bude:
 • zavedenie najmodernejšieho systému odhaľovania a spravodajstva o zdravotných hrozbách v reálnom čase;
 • vytvorenie špecializovanej IT platformy na posudzovanie hrozieb a stanovovanie priorít.
Reakcia na ohrozenia zdravia: V súvislosti s reakciou na pandémiu COVID-19 už úrad HERA aktivoval funkcie týkajúce sa reakcie na núdzové situácie. V prípade ďalších cezhraničných núdzových situácií v oblasti verejného zdravia na úrovni Únie sa prijmú dodatočné opatrenia, predovšetkým sa aktivuje núdzové financovanie a spustia sa mechanizmy na monitorovanie, nový cielený vývoj, obstarávanie a nákup zdravotníckych protiopatrení a materiálov. K súčasným opatreniam patrí:
 • zabezpečenie včasného poskytovania vakcín proti ochoreniu COVID-19 členským štátom EÚ, v prípade potreby aj vakcín prispôsobených variantom;
 • obstarávanie terapeutík na ochorenie COVID-19 pre členské štáty EÚ;
 • zvýšenie vnútroštátnych kapacít na odhaľovanie a vedecké hodnotenie variantov;
 • zabezpečenie dodávok vakcín po celom svete.