štvrtok 17. februára 2022

SZČO: Nové podmienky podpory

V rámci projektu Prvá pomoc môžu zamestnávatelia aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) žiadať o finančný príspevok tento rok naposledy za mesiac február. Od 1. marca 2022 nadobudne účinnosť zákon o podpore v čase skrátenej práce, na základe ktorého budú môcť v prípade krízovej situácie žiadať o finančnú podporu len zamestnávatelia. Pre SZČO je určený nový, krátkodobý projekt.

Na základe zákona o službách zamestnanosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vytvorilo krátkodobý projekt na podporu udržania pracovných miest pre živnostníkov (SZČO). Podpora sa vzťahuje na mesiac marec 2022 za predpokladu trvania núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie, v tomto prípade v čase pandémie COVID-19. 

Oprávneným žiadateľom je SZČO, ktorej poklesli tržby najmenej o 40 %, pričom prevádzkuje svoju činnosť nepretržite počas najmenej 24 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok. Súčasne musí byť splnená podmienka platenia nemocenského a dôchodkového poistenia v rovnakom trvaní. Tento projekt na podporu udržania pracovných miest SZČO sa nevzťahuje na spoločnosti s ručením obmedzeným. Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa bude poskytovať podľa poklesu tržieb, a to vo výške 60 % vymeriavacieho základu. V prípade, ak žiadateľ súčasne vykonáva aj inú prácu na základe pracovného pomeru alebo uzatvorenej dohody, suma čistého príjmu z tejto činnosti sa odpočíta od výšky príspevku. SZČO, ktorej bol poskytnutí príspevok, má povinnosť pokračovať v zárobkovej činnosti najmenej dva mesiace po mesiaci, za ktorý čerpala finančnú pomoc.