utorok 15. februára 2022

EU: Rozdiely medzi regiónmi sa zmenšujú

Podľa ôsmej správy o súdržnosti, ktorú uverejnila Európska komisia, politika súdržnosti pomohla zmenšiť územné a sociálne rozdiely medzi regiónmi v Európskej únii. Očakáva sa, že vďaka prostriedkom na podporu súdržnosti sa do roku 2023 HDP na obyvateľa v menej rozvinutých regiónoch zvýši až o 5 %. Rovnaké investície zároveň prispeli k 3,5 % zníženiu rozdielu medzi HDP na obyvateľa 10 % najmenej rozvinutých regiónov a 10 % najrozvinutejších regiónov.

Zo správy tiež vyplýva, že v čase spomalenia hospodárskeho rastu a počas najhoršej zdravotnej krízy za posledné roky politika súdržnosti vďaka svojej flexibilite poskytla členským štátom a regionálnym a miestnym orgánom veľmi potrebnú a rýchlu podporu. Nové programy politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 sa budú naďalej zameriavať na investície do regiónov a ľudí, a to v úzkej koordinácii s finančnou kapacitou balíka NextGenerationEU.

Ďalšie zistenia
  • Politika súdržnosti sa stala významnejším zdrojom investícií. Od programového obdobia 2007 – 2013 do programového obdobia 2014 – 2020 sa financovanie politiky súdržnosti zvýšilo z ekvivalentu 34 % celkových verejných investícií na 52 %.
  • Od roku 2001 menej rozvinuté regióny vo východnej Európe dobiehajú zvyšok EÚ. Mnohé regióny so strednými príjmami a menej rozvinuté regióny, najmä v južnej a juhozápadnej EÚ, však zároveň trpia hospodárskou stagnáciou alebo poklesom.
  • Konvergencia medzi členskými štátmi sa zrýchlila, ale vnútorné regionálne rozdiely v rámci rýchlo rastúcich členských štátov sa zväčšili.
  • Zamestnanosť rastie, no regionálne rozdiely zostávajú väčšie než pred rokom 2008.
  • Počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením klesol v rokoch 2012 až 2019 o 17 miliónov.
  • Regionálne rozdiely v oblasti inovácií sa v Európe zväčšili v dôsledku nepostačujúcich investícií do výskumu a vývoja a nedostatkov v inovačných ekosystémoch najmenej rozvinutých regiónov.
  • Obyvateľstvo EÚ starne a v nasledujúcich rokoch začne klesať. V roku 2020 žilo v regióne s klesajúcim počtom obyvateľov 34 % Európanov. Predpokladá sa, že v roku 2040 tento podiel dosiahne 51 %.