streda 9. marca 2022

EU: Dostupné, bezpečné a udržateľné energie

V súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu navrhla Európska komisia plán na zabezpečenie nezávislosti Európy od ruských fosílnych palív v dostatočnom predstihu pred rokom 2030, počnúc plynom. V pláne sa načrtáva aj súbor opatrení s cieľom reagovať na rastúce ceny energie v Európe a doplniť zásoby plynu na ďalšiu zimu. Európa už niekoľko mesiacov čelí zvýšeným cenám energie, ale teraz tento problém zhoršuje neistota týkajúca sa dodávok. REPowerEU sa bude snažiť diverzifikovať dodávky plynu, urýchliť zavádzanie plynov z obnoviteľných zdrojov a nahradiť plyn pri vykurovaní a výrobe elektriny. To môže do konca roka znížiť dopyt EÚ po ruskom plyne o dve tretiny.

Postupné odstránenie závislosti od fosílnych palív z Ruska možno dosiahnuť s dostatočným predstihom pred rokom 2030. Komisia na tento účel navrhuje vypracovať plán REPowerEU, ktorým sa zvýši odolnosť celoeurópskeho energetického systému na základe dvoch pilierov: diverzifikácie dodávok plynu prostredníctvom vyššieho dovozu skvapalneného zemného plynu a plynu z plynovodov od iných ako ruských dodávateľov a vyšších objemov výroby a dovozu biometánu a vodíka z obnoviteľných zdrojov a rýchlejšieho znižovania využívania fosílnych palív v našich domácnostiach, budovách, priemysle a energetickom systéme posilnením energetickej efektívnosti, zvyšovaním obnoviteľných zdrojov energie a elektrifikácie a riešením prekážok v infraštruktúre. 

Úplná realizácia návrhov Európskej komisie „Fit for 55“ by predstavovala zníženie ročnej spotreby fosílnych palív do roku 2030 o 30 %, čo zodpovedá 100 miliardám m³. Vďaka opatreniam uvedeným v pláne REPowerEU by sa mohlo postupne ušetriť aspoň 155 miliárd m³ fosílneho plynu, čo zodpovedá objemu dovezeného z Ruska v roku 2021. Takmer dve tretiny tohto zníženia možno dosiahnuť do jedného roka, čím sa ukončí nadmerná závislosť EÚ od jediného dodávateľa. Komisia navrhuje spolupracovať s členskými štátmi na určení najvhodnejších projektov na splnenie týchto cieľov, a to na základe rozsiahlej práce, ktorá sa už vykonala v súvislosti s národnými plánmi podpory obnovy a odolnosti.

Komisia plánuje predložiť do apríla t. r. legislatívny návrh, v ktorom sa vyžaduje, aby zásobníky plynu v celej EÚ boli do 1. októbra každého roka naplnené aspoň na 90 % svojej kapacity. Súčasťou návrhu by bolo monitorovanie a presadzovanie úrovní naplnenia a obsahoval by dohodu o solidarite medzi členskými štátmi. Komisia pokračuje vo svojom skúmaní trhu s plynom v reakcii na obavy z možného narušenia hospodárskej súťaže zo strany hospodárskych subjektov, najmä spoločnosti Gazprom. S cieľom riešiť prudký nárast cien energie preskúma všetky existujúce možnosti mimoriadnych opatrení s cieľom obmedziť vplyv cien plynu na ceny elektrickej energie, ako sú dočasné cenové limity. Posúdi aj možnosti optimalizácie usporiadania trhu s elektrinou, pričom zohľadní záverečnú správu únijnej Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) a ďalšie príspevky o výhodách a nevýhodách alternatívnych mechanizmov stanovovania cien s cieľom udržať elektrickú energiu cenovo dostupnú bez narušenia dodávok a ďalších investícií do zelenej transformácie.