piatok 11. marca 2022

EU: Zákaz zlatých pasov

V rokoch 2011 – 2019 využilo v Európskej únii programy udeľovania občianstva alebo práva na pobyt za investície najmenej 130.000 osôb, ktoré dotknutým krajinám priniesli príjmy vo výške viac ako 21,8 miliardy eur. Programy udeľovania práva na pobyt investorom s rôznymi sumami a možnosťami investovania existujú v dvanástich členských štátoch EÚ. Európsky parlament v obave z následkov predaja občianstva EÚ navrhol nové spoločné pravidlá pre programy udeľovania občianstva či práva na pobyt výmenou za investície. Komisia musí v reakcii na legislatívnu iniciatívu vypracovať legislatívny návrh, alebo dôsledne odôvodniť svoje rozhodnutie.

Legislatívna iniciatívna správa vyzýva Európsku komisiu, aby predložila návrh zaoberajúci sa programami udeľovania občianstva a udeľovania práva na pobyt osobám spoza hraníc únie výmenou za ich investície. Záväzok Európskej komisie, Francúzska, Nemecka, Talianska, Spojeného kráľovstva, Kanady a USA obmedziť prístup majetných ruských občanov s väzbami na ruskú vládu k tzv. zlatým pasom bol predmetom pondelkovej rozpravy v pléne. Parlament zdôraznil, že programy udeľovania občianstva za investície, vďaka ktorým štátni príslušníci tretích krajín získavajú práva na občianstvo výmenou za peňažnú sumu, narúšajú podstatu občianstva EÚ. Prax zavedenú na Malte, v Bulharsku a na Cypre označil za formu „parazitovania“, keďže členské štáty predávajú to, čo sa nikdy nemalo stať tovarom. Poslanci kritizovali, že žiadosti sa schvaľujú aj vtedy, keď uchádzači nespĺňajú príslušné podmienky. Vzhľadom na riziká spojené s týmito programami preto vyzvali na ich postupné zrušenie.

Uznesenie konštatuje, že v porovnaní s programami udeľovania občianstva sú programy udeľovania práva na pobyt investorom spojené s menej závažnými rizikami. Parlament preto nevyzýva na ich zrušenie, ale požaduje pravidlá EÚ zamerané na boj proti praniu špinavých peňazí, korupciu a daňovým únikom. Tieto pravidlá by takisto mali zahŕňať:
· prísne bezpečnostné previerky (vrátane previerok rodinných príslušníkov žiadateľov a zdrojov ich financovania), povinné previerky prostredníctvom databáz EÚ a postupy preverovania v tretích krajinách;
· oznamovacie povinnosti pre členské štáty vrátane systému oznamovania a konzultácií, aby ostatné členské štáty mali možnosť vznášať námietky;
· minimálne požiadavky týkajúce sa fyzického pobytu žiadateľov a ich aktívneho zapojenia do investície, jej kvality, pridanej hodnoty a prínosu pre hospodárstvo.

Parlament privítal záväzok členských štátov obmedziť predaj občianstva Rusom napojeným na Kremeľ a vyzval na okamžité ukončenie udeľovania zlatých pasov aj víz EÚ všetkým ruským žiadateľom. Poslanci požiadali vlády členských štátov aby opätovne posúdili všetky žiadosti ruských štátnych príslušníkov schválené v posledných niekoľko rokoch a zaistili, aby si „žiadna ruská osoba s finančnými, obchodnými alebo inými väzbami na Putinov režim neponechala občianstvo a právo na pobyt“. Vyzvali tiež Komisiu, aby urýchlene predložila legislatívny návrh na úplný zákaz programov zlatých pasov pre ruských štátnych príslušníkov, na ktorých sa vzťahujú sankcie EÚ.

Poslanci vyjadrili poľutovanie nad absenciou komplexných bezpečnostných kontrol a postupov preverovania v prípade obidvoch typov programov. Zároveň sa vyslovili proti možnosti podávať si niekoľko žiadostí po sebe v rôznych členských krajinách. Štáty EÚ by sa podľa nich nemali spoliehať na kontroly, ktoré vykonávajú neštátne subjekty. Parlament žiada, aby EÚ vyberala z uskutočnených investícií primeraný poplatok dovtedy, kým sa programy udeľovania občianstva postupne nezrušia. V prípade programov udeľovania povolenia na pobyt by ho mala vyberať na neurčito. Takisto vyzýva komisiu, aby vyvinula tlak na krajiny za hranicami únie, ktoré využívajú výhody bezvízového styku s EÚ, aby zrušili svoje programy udeľovania občianstiev a zreformovali programy udeľovania pobytu za investície. Sprostredkovatelia obidvoch programov nie sú transparentní ani ich nemožno volať na zodpovednosť. Parlament preto požaduje zákaz ich účasti na udeľovaní občianstva za investície a „striktnú a záväznú reguláciu“ ich účasti na udeľovaní práva na pobyt za investície, ktorej súčasťou budú aj sankcie.