pondelok 7. marca 2022

Radíme: Kurzarbeit na Slovensku

Prvú pomoc pre firmy vystriedal od 1. marca 2022 na Slovensku trvalý systém kurzarbeit. Vzťahuje sa na spoločnosti so zamestnancami, vylúčené sú SZČO a jednoosobové eseročky. Finančnú podporu zavádza do praxe zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore pri skrátenom pracovnom čase. Ako má fungovať v praxi?

AK zamestnávateľ nebude mať dôsledkom vonkajších vplyvov pre zamestnanca prácu a zamestnanec bude nútený zostať doma, dostane náhradu mzdy najmenej vo výške 80 % jeho priemerného zárobku. Zamestnávateľ, ktorý splní podmienky na poskytnutie štátnej dotácie, dostane finančnú podporu vo výške 60 % priemerného zárobku zamestnanca. Z vlastných zdrojov tak zafinancujú firmy len zostávajúcu pätinu platu. Podpora sa vzťahuje na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou (napr. pandémia), výnimočný/núdzový stav vyhlásený prezidentom (napr. v čase vojny), mimoriadnu okolnosť vyhlásenou vládou (t. j. medziročný pokles ročného HDP aspoň o 3 %) alebo okolnosti vyššej moci (napr. povodeň, požiar, chýbajúce dodávky materiálov v dôsledku nehody a pod.). Odborníčka Jana Kyselová zavedenie systému kurzarbeit označuje za správny krok, kritizuje však fakt, že bude kryť aj podnikateľské riziká firiem. Firmy majú maž nárok na podporu zo systému kurzarbeit aj pri hospodárskych ťažkostiach, napríklad pri výpadku dodávok do výroby, ktoré sa budú považovať za „obmedzenie činnosti zamestnávateľa“.

Výška štátnej dotácie na zamestnanca predstavuje 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje. Najviac 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje. Maximálna výška štátnej dotácie na jednu hodinu prekážok v práci v roku 2022 bude 60 % z 1/174 x 2 x 1 133 eur = 60 % z 13,0230 eur = 7,8138 eur. Štátna dotácia sa poskytuje celkovo najviac 6 mesiacov v 24 po sebe nasledujúcich mesiacoch. Vláda SK môže toto obdobie predĺžiť na základe nariadenia vlády. Na priznanie podpory musia byť splnené podmienky týkajúce sa zamestnávateľa aj zamestnanca. „Zámerom tvorcov legislatívy bolo, aby firmy vyčerpali všetky možnosti / neexistovali otvorené záväzky. Pozitívum určite je to, že túto formu štátnej pomoci budú môcť čerpať len tí zamestnávatelia, ktorí najskôr prispejú do systému sociálneho zabezpečenia“, dodala Jana Kyselová.

I. Podmienky pre zamestnávateľa
Obmedzenie činnosti zamestnávateľa: Najmenej 1/3 zamestnancov zamestnávateľa mala prekážky v práci na strane zamestnávateľa v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.
Povinné poistné zaplatené za obdobie najmenej 24 mesiacov: Zamestnávateľ musí ku dňu podania žiadosti o podporu splniť podmienku platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie počas celého trvania tejto povinnosti, ktorá trvala najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa žiada štátna podpora. Táto podmienka sa považuje za splnenú aj v prípade, že existujú zamestnávateľom povolené splátky dlžných príspevkov na sociálne zabezpečenie a dlžná suma sa nestala splatnou.
Porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania: Zamestnávateľ nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti o štátnu dotáciu.
Písomná dohoda so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom - zamestnávateľ musí uzavrieť:
a) písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov, alebo
b) písomnú  dohodu so zamestnancom, že žiada o poskytnutie štátneho príspevku (ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov), alebo
c) súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu písomnej dohody podľa písm. a) a b).
Povinnosť zachovať pracovné miesto, na ktoré bola poskytnutá štátna dotácia: táto podmienka musí byť splnená najmenej 2 mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, na ktorý bola poskytnutá štátna dotácia. Uvedené sa nevzťahuje na pracovné miesto zrušené na základe skončenia pracovného pomeru z dôvodov na strane zamestnanca alebo z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny.
Predloženie formulára žiadosti o štátnu dotáciu najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca.

II. Podmienky pre zamestnanca
Prekážka v práci: Zamestnanec bol na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.
Trvanie pracovného pomeru: Zamestnanec musí byť v pracovnom pomere aspoň 1 mesiac ku dňa podania žiadosti.
Aktívny zamestnanec: Zamestnanec nesmie byť vo výpovednej lehote.
Využitie ročnej dovolenky/pozitívneho konta pracovného času: Zamestnanec si vyčerpal dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok. U zamestnávateľa, kde je zavedené konto pracovného času, tak zamestnanec musí mať vyčerpaný kladný účet konta pracovného času (platí napr. pre výrobný podnik so zavedenými pracovnými zmenami).
Preradenie práce: Zamestnávateľ nemôže preradiť zamestnanca na inú pozíciu v rámci dohodnutého typu práce, ktorá nie je dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa.
Zhoda štátnej dotácie a iných štátnych príspevkov: Štátna dotácia nemôže byť udelená zamestnancovi, na ktorého zamestnávateľ poberá iné štátne príspevky, napr. príspevok na podporu zamestnávania.