utorok 8. marca 2022

SR: Projekty pre rodovú rovnosť

Napriek tomu, že rovnosť žien a mužov je jednou zo základných hodnôt Európskej únie, štatistické údaje potvrdzujú, že dosiahnutie plnej materiálnej rovnosti je zatiaľ v nedohľadne. Jednou z priorít vlády Slovenskej republiky zostáva vytvárať podmienky, aby ženy aj muži mali nielen dostatočné príležitosti materiálne zabezpečiť seba a svoje rodiny zabezpečením férových príležitostí na vstup na trh práce, ale aby mohli žiť aj plnohodnotný súkromný a rodinný život.

V súčasnosti realizuje Slovenská republika dva národné projekty zamerané na zosúlaďovanie pracovného a rodinného života: 
• Národný projekt Rodová rovnosť na pracovisku (podpora z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja) má cieľ vytvoriť metodicko-analytický rámec na podporu zamestnanosti žien. Zámerom je zvýšiť mieru využívania už v súčasnosti existujúcich nástrojov ako práca z domu, pružný pracovný čas či delené pracovné miesto a zároveň zaviesť nové opatrenia v súlade s prijatou európskou legislatívou a príkladmi dobrej praxe z iných členských štátov, napríklad otcovská dovolenka, flexibilná rodičovská dovolenka či on-line rekvalifikácia zamestnancov na materskej a rodičovskej dovolenke.
• Národný projekt Zosúladenie rodinného a pracovného života sleduje zvýšenie zamestnanosti osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien, ako aj osamelých rodičov a osoby s povinnosťami starostlivosti o blízkych. Zameriava sa na podporu zamestnávateľov poskytujúcich prácu nezamestnaným ženám najmä prostredníctvom flexibilných foriem zamestnania. O financovanie môžu požiadať zamestnávatelia vo všetkých regiónoch okrem Bratislavského kraja a očakáva sa, že prostredníctvom projektu získa zamestnanie zhruba 1.000 žien.