streda 9. marca 2022

Radíme: Daňové priznanie za rok 2021

Daňové priznanie (DP) k dani z príjmov za rok 2021 je potrebné podať do konca marca tohto roka a do 31.3.2022 je potrebné daň tiež zaplatiť. Svoju daňovú povinnosť si môžete splniť aj elektronicky. Potrebné je zaregistrovať sa na portáli finančnej správy, a to s využitím elektronického občianskeho preukazu s čipom (eID) a kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP). Fyzické osoby môžu uzavrieť s daňovým úradom aj tzv. dohodu o elektronickom doručovaní.

Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, ak jeho zdaniteľné príjmy za minulý rok presiahli sumu 2.255,72 eura, alebo ak vykazuje daňovú stratu. Do týchto príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. rezidenta SR). Existuje niekoľko výnimiek z povinnosti podať daňové priznanie za rok 2021. Týka sa to fyzickej osoby, ktorá:
  • dosiahla celkové zdaniteľné príjmy, ktorých výška nepresahuje sumu 2 255,72 eur,
  • dosiahla príjmy oslobodené od dane (napr. poberala materské a rodičovský príspevok),
  • dosiahla príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (napr. úver, pôžička),
  • dosiahla príjmy, u ktorých bola daň vyberaná zrážkou (napr. podiely na zisku, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenia z poistenia).
Oproti minulému roku sa pri vypĺňaní daňového priznania uskutočnilo niekoľko zmien. Došlo k vypusteniu nezdaniteľnej časti základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami. Zmena nastala aj v uplatňovaní daňového bonusu (zvýšená suma daňového bonusu pre deti nad 6 rokov veku do 15 rokov veku, daňový bonus pre deti od 6 – 15 rokov veku zároveň nemožno kombinovať s dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa). Doplnené bolo aj nové zaškrtávacie pole pre mikrodaňovníka (str. 4 DPFOBv21), zmeny nastali aj umorovaní daňovej straty a upustilo sa od povinnosti uvádzať sídlo a právnu formu prijímateľa podielu zaplatenej dane

Ak daňovníci zákonom stanovený termín nestíhajú, alebo z dôvodu pandémie sa dostali do problémov, môžu finančnej správe oznámiť predĺženie lehoty na splnenie si tejto povinnosti o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia. Oznámenie o predĺžení lehoty musí byť podané najneskôr do 31.3.2022 na miestne príslušný daňový úrad (ak sa podáva v papierovej forme). Povinne elektronicky komunikujúce osoby oznamujú finančnej správe odklad elektronicky prostredníctvom jej portálu. Oznámenie o predĺžení lehoty je možné podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR, a ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy. V novej lehote je aj splatná daň.