štvrtok 10. marca 2022

EU: Nástroj technickej podpory

V rámci Nástroja technickej podpory s celkovým rozpočtom 116, 8 milióna eru na rok 2022 schválila Európska komisia 225 projektov. Cieľom je podporiť členské štáty pri príprave, navrhovaní a realizácii reforiem, ktoré sa majú pretaviť do modernej a odolnej verejnej správy, stratégií udržateľného rastu a odolných hospodárstiev, a zároveň posilniť ich schopnosť reagovať na súčasné aj budúce krízy. Viaceré projekty reforiem sú zároveň súčasťou národných plánov obnovy a odolnosti. 

Projekty sú úzko prepojené s kľúčovými prioritami Európskej komisie. Nástroj technickej podpory na rok 2022 bude naďalej podporovať členské štáty pri navrhovaní a vykonávaní reforiem zameraných na zelenú a digitálnu transformáciu, ako aj pri zlepšovaní prevádzkovej kapacity a efektívnosti ich orgánov verejnej správy. 36 % žiadostí je napríklad zameraných na ciele zelenej dohody a 51 % na digitálnu transformáciu. Okrem toho, s reformami v kontexte plánov obnovy a odolnosti členských štátov súvisí celkovo 57 % vybraných žiadostí o podporu z Nástroja technickej podpory na rok 2022.

V pracovnom programe týkajúcom sa Nástroja technickej podpory na rok 2022 sú zahrnuté aj niektoré novinky:
  • Viacnárodné alebo viacregionálne projekty: tieto projekty ponúkajú technickú podporu na riešenie spoločných výziev vo viacerých členských štátoch alebo regiónoch, pričom sú zamerané na rovnaké priority. Slúžia na podporu vzájomného učenia a rozvoj spoločných prístupov prostredníctvom partnerských výmen.
  • Vlajkové projekty: navrhované Európskou komisiou na podporu reforiem, ktoré sú vo veľkej miere potrebné v rôznych členských štátoch a ktoré zodpovedajú kľúčovým prioritám EÚ. Vlajkový projekt „Podpora vlny obnovy“ je napríklad zameraný na členské štáty, ktoré majú záujem o návrh a realizáciu reforiem na podporu obnovy budov. Vlajkový projekt „Uplatňovanie európskej záruky pre deti“ slúži na podporu členských štátov pri vykonávaní odporúčania Rady, ktorým sa stanovuje európska záruka pre deti. Ponúka technickú podporu pri vykonávaní opatrení a politík, ktoré zabraňujú chudobe detí a sociálnemu vylúčeniu a bojujú proti nim.
Z celkového počtu 50 % žiadostí súvisí s vlajkovými projektmi, ako cestovný ruch, vlna obnovy, uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, verejná správa a integrácia migrantov, pričom 30 % žiadostí sa týka viacnárodných alebo viacregionálnych projektov.