utorok 22. marca 2022

On-line: Zdravá pitná voda

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR pripravili v rámci Svetového dňa vody (22.3.2022) odborné poradenstvo v oblasti zásobovania, zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody. Na vybraných regionálnych úradoch budú k dispozícii aj bezplatné orientačné analýzy vôd zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Prehľad aktivít je zverejnený on-line na webstránke uvzsr.sk.

O kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia, ktorí by si ju v prípade jej používania na pitné účely mali nechať skontrolovať minimálne 1-2 krát do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody (napríklad aj na ÚVZ SR alebo na RÚVZ v SR). Naopak, kvalita vody z verejných vodovodov je neustále kontrolovaná jej dodávateľmi i orgánmi verejného zdravotníctva.

Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t. j. jej krátkodobé ani dlhodobé a opakované používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.