štvrtok 24. marca 2022

EU: Osobné dôchodky

V Európskej únii vstúpilo do platnosti nariadenie o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP), ktoré bolo prijaté v roku 2019. Má byť oporou pre nový dobrovoľný celoeurópsky systém sporenia na odchod do dôchodku, ktorý bude môcť ponúkať široká škála finančných inštitúcií v celej EÚ.
 

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, označovaný aj skratkou PEPP, je nosným prvkom akčného plánu Európskej komisie na posilnenie únie kapitálových trhov. Bude k dispozícii ako doplnok k verejným a zamestnaneckým dôchodkovým systémom popri existujúcich vnútroštátnych súkromných dôchodkových systémoch. Sporiteľom na dôchodok ponúkne väčší výber, výhody plynúce z intenzívnejšej hospodárskej súťaže, väčšiu transparentnosť a flexibilitu pri voľbe jednotlivých možností produktu. Poskytovatelia PEPP budú mať prospech z jednotného trhu s PEPP a z uľahčenej cezhraničnej distribúcie, čo im umožní združovať aktíva a má viesť k úsporám z rozsahu.

Návrh týkajúci sa celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, ktorý Európska komisia predložila v júni 2017, je súčasťou jej akčného plánu na posilnenie únie kapitálových trhov. Nariadenie o PEPP bolo schválené a prijaté 25. júla 2019. Má prispieť k budovaniu vnútorného trhu s osobnými dôchodkami, rozšíriť možnosti poskytovateľov ponúkať osobné dôchodkové produkty cezhranične a poskytnúť spotrebiteľom konkurencieschopnú alternatívu sporenia na dôchodok.