utorok 22. marca 2022

Obchodný register: Pokračovanie čistenia

Ďalšiu fázu „čistenia obchodného registra“ - výmaz osôb, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a likvidátor ustanovený v likvidácii neuložil do zbierky listín ani do 31. decembra 2020 zoznam majetku podľa stavu zisteného do 30. septembra 2020 oznámilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s registrovými súdmi. Informovalo tiež o príprave výmazu zahraničných právnických osôb.

Zoznam zapísaných osôb, ktoré sa môžu vymazať z obchodného registra, ministerstvo zverejnilo už 2. apríla 2021 v Obchodnom vestníku č. 68/2021. Zároveň aj priamo na webovom sídle obchodného registra bolo pri jednotlivých spoločnostiach určených na výmaz zverejnené upozornenie, že zapísaná osoba bola v obchodnom vestníku zverejnená v zozname osôb, ktoré môžu byt vymazané z obchodného registra. Aj na samotnom webovom sídle ministerstva spravodlivosti v časti týkajúcej sa obchodného registra je zverejnený zoznam osôb, ktoré budú v spolupráci s registrovými súdmi vymazané. Ak sa však subjekty zverejnené vo vyššie uvedených zoznamoch domnievajú, že uvedená podmienka výmazu sa na nich nevzťahuje z dôvodu, že zoznam majetku do zbierky listín uložili, a nemajú byť z obchodného registra vymazané, môžu namietať prostredníctvom mailu vymazy.orsr@justice.sk.

Ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s registrovými súdmi zároveň postupne pripravuje výmaz ďalšej skupiny zapísaných subjektov, a to podnikov zahraničných právnických osôb, organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb, organizačných zložiek podnikov slovenských právnických osôb, ktoré ani do 30. septembra 2021 nepotvrdili zapísané údaje v obchodnom registri, alebo nenavrhli zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri. Predpokladaný termín zverejnenia daného zoznamu subjektov v Obchodnom vestníku je v druhej polovici marca.

Čistenie obchodného registra (tzn. mať zapísané „živé osoby“, ktoré je možné jednoznačne identifikovať), je dôležité najmä vzhľadom na právnu istotu tretích osôb v správnosť údajov zapísaných v obchodnom registri. Tieto tretie osoby sa tak môžu na takto zapísané údaje v obchodnom registri spoľahnúť, a teda aj na to, že obchodujú s relevantným partnermi, ktorí sú na obchodovanie oprávnené. Čistota obchodného registra je v neposlednom rade nevyhnutným predpokladom na fungovanie elektronizácie verejnej správy a elektronických služieb vo všeobecnosti vzhľadom na skutočnosť, že údaje obchodného registra sú podkladom pre „základné – referenčné registre“, ktorých údaje sa považujú za pravdivé, pokiaľ sa nepreukáže opak. Na overovanie údajov v referenčných registroch sú naviazané jednotlivé elektronické služby a iné databázy v správe orgánov verejnej moci.