pondelok 21. marca 2022

EU: Akčný plán kapitálových trhov

Európska komisia navrhla zmeny nariadenia o centrálnych depozitároch cenných papierov s cieľom zefektívniť trhy vyrovnania v EÚ a zároveň chrániť finančnú stabilitu. Návrh je kľúčovým prvkom akčného plánu únie kapitálových trhov z roku 2020. Centrálne depozitáre cenných papierov zohrávajú na kapitálových trhoch a vo finančnom systéme EÚ kľúčovú úlohu. Napríklad v roku 2019 dosiahli transakcie vyrovnané centrálnymi depozitármi cenných papierov EÚ hodnotu približne 1.120 biliónov eur. Na ich kľúčovú úlohu sa najnovšie poukázalo aj v súvislosti so sankciami EÚ voči Rusku.

Centrálni depozitári cenných papierov prevádzkujú infraštruktúru, ktorá umožňuje vyrovnanie cenných papierov (ako sú akcie alebo dlhopisy) na finančných trhoch. Pri vyrovnaní ide o dodanie cenných papierov kupujúcemu výmenou za dodanie hotovosti predávajúcemu. Vyrovnanie transakcie môže trvať až dva pracovné dni a počas nich tak môže vzniknúť úverové aj právne riziko. Zabezpečiť, aby sa tieto transakcie vyrovnali bezpečne a účinne, má preto pre finančný systém zásadný význam. Nový návrh má celkovo zefektívniť vyrovnanie transakcií s cennými papiermi v EÚ a zaistiť jeho väčšiu bezpečnosť: tým sa zvýši atraktívnosť kapitálových trhov EÚ a v konečnom dôsledku napomôže financovanie európskeho hospodárstva. Keďže cez centrálne depozitáre cenných papierov prechádza veľký objem peňazí, je nutné, aby z toho mal finančný systém úžitok. Návrh prinesie primeranejšie a účinnejšie pravidlá, vďaka ktorým sa znížia náklady na dodržiavanie predpisov a zmierni sa regulačná záťaž pre centrálnych depozitárov cenných papierov. Zároveň im uľahčí možnosť ponúkať širšiu škálu cezhraničných služieb a zlepší cezhraničný dohľad.

Hlavné zlepšenia nariadenia o centrálnych depozitároch cenných papierov:
  • Zlepšenie postupu udeľovania povolení: návrh zjednodušuje udeľovanie povolení pre centrálnych depozitárov cenných papierov, vďaka čomu môžu pôsobiť v celej EÚ s jednou licenciou. Nebudú tak musieť podstupovať nákladné a duplicitné postupy, čím sa uľahčí cezhraničné poskytovanie služieb a rozvinie sa hospodárska súťaž.
  • Lepšia spolupráca medzi orgánmi dohľadu: vďaka návrhu sa zlepší spolupráca medzi orgánmi dohľadu tým, že si vyžiada zriadenie kolégií určitých centrálnych depozitárov cenných papierov, aby sa dohľad vykonával konzistentnejšie a jednotnejšie.
  • Zlepšenie vedľajších služieb bankového typu: v návrhu sa upravujú podmienky, za akých môžu centrálne depozitáre cenných papierov získať prístup k bankovým službám, čo im umožní ponúkať služby vyrovnania vo viacerých menách. Podnikom tak vzniká príležitosť získať financovanie od väčšej množiny investorov, a to aj cezhranične.
  • Zlepšenie disciplíny pri vyrovnaní: návrhom sa menia určité prvky systému disciplíny pri vyrovnaní, pričom sa mení postup, na základe ktorého by sa mohli uplatňovať povinné odkupy. Menia sa aj niektoré technické aspekty systému disciplíny pri vyrovnaní, aby bol účinnejší a vyváženejší.
  • Zlepšenie dohľadu nad centrálnymi depozitármi cenných papierov tretích krajín: návrhom sa zabezpečuje, aby orgány dohľadu mali lepšie informácie o činnostiach centrálnych depozitárov cenných papierov tretích krajín v EÚ.

Navrhované nariadenie sa teraz predloží Európskemu parlamentu a Rade na posúdenie a prijatie.